Ulimi Lwakho, Ilifa Lakho

SITHINI ISINDEBELE?

Ngikwamukele mfundi webanga lemfundo yesecondary kusigaba sethu esithi, SITHINI ISINDEBELE? Kulesi isigaba injongo yethu yikuthi sifundisane ngokusetshenziswa kolimi lwesiNdebele ngendlela etshengisa ukulwazi lokwenelisa ukugabaza ngalo. Kulesi isifundo ngizathanda ukuthi kesifundisane ngamabala atsho izinto ezimbili ezehlukeneyo ezingelakho ngitsho ukudlelana, lalawo atsho izinto ezimbili ezilengcazelo ezilokudlelana. Sande ukuwahlanganisa amabala la siwathathe njengamabala akusigaba sinye wona ehlukile. Ahlelwa…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

Kungani UNdlovu Elomboko

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNdlovu, ukuba kungani elomboko. Liyawazi umboko wendlovu bangane? Umboko yisitho sendlovu esiyingxenye yomlomo lamakhala amade asebenza ukunuka, ukuphefumula, ukunatha lokukhupha umsindo owenziwa zindlovu. Uyisitho esilengayo esilembaxanyana ezimbili ekucineni kwawo eziyizo ezisebenza njengeminwe ukudobha izinto ezincane. Umboko uyakha amahlamvu phezulu…

READ MORE
IZAGA

Eyomndeni Ayingenwa

IZAGA Ngike ngabona abathile bemuli bexabana. Kwakungudade lomfowabo. Baqalisa bephikisana ngokuthile, baqala ukuthethisana, bacina sebebhakelana. Babesegumeni lakwabo. Udade wacina esekhulelwa ngumfowabo owayesemfuqele emdulini wambandezela lapho. Kuthe omunye ujaha owayezidlulela ebona owesifazana ekhanya ehlukunyezwa ngowesilisa, weza egijima wafika wasunduza lo owesilisa wayawela le. Kanti useqale impi. Endaweni yokuthi lo obekhulelwa ambonge, nango edobha isigodo emvavatha ngaso.…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNgulungundu Lomlomo Oyinhlikinhliki

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNgulungundu, lokuthi yini eyenza waba lomlomo oyinhlikinhliki, inhlikibonda. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, zaziphila zonke ngokuthandana egangeni, ezinkulu lezincane. UNgulungundu ngaleso sikhathi kuthiwa wayeyinyamazana encane, enhle, ebukekayo okwamagama. Wayethole umlindi owawutshiywe ngenye inyamazana, wasewulungilungisa ukuze azihlalele kuwo kuhle. Wayengadingi okudliwayo…

READ MORE
DEVOTIONALS

Thethelela Ngoba Wathethelelwa

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma ku-Amagama Okuhlabelela esiyithanda kakhulu ebandleni lakithi, ekhuluma ngokukhangela uMsindisi wethu ebethelwa emthini. Asiphuthi ukuyihlabela ngezikhathi zokukhumbula lokho iNkosi uJesu asenzela khona eKhalvari, ikakhulu ngezikhathi zePhasika. Ivesi lesibili engomeni leyo lithi: Yizwa ethi, Thethelela Labababulali; Abakwazi lokhu, Baba, Abakwenze kimi. Ngangiyihlabela le ingoma okweminyaka eminengi ngingazwisisi ukuthi, qotho, uJesu esebuhlungwini elenga esiphambabweni…

READ MORE