Literary Competitions

Kusinda Kwehlele

“We Thathisani! Wanethezeka kangaka, uwuthola nini umsebenzi? Uyajabula yini abantwabethu bebulawa yindlala? Esikolo-ke, bazabuyela nini njengoba lemali yakhona ingekho?” Kuthetha uMalawula ehwaqile, ethe nhlo umyeni wakhe emehlweni.  “Kanti ufuna ngiyithathephi imali yakhona, ngiyeyeba yini, nakaZwelithini? Ngiyawudinga umsebenzi, kodwa selokhe wangiphelelayo kome qha, kayibonwa ngitsho!” Atsho ngelihawulisayo uThathisani, qede ahlome amehlo phansi. “Kayinyonywa, kayinyonywa ukuthini kwakhona,…

READ MORE
Literary Competitions

Siseyini Sesizulelwa Ngamanqe?

Umnumzana Mkhaliphi Ncube uzalwa koTamuhla indawo eyakhelene leyakoSipepa, useGoli eHillbrow ngokuhlala, uphila labangane bakhe akade ephila labo koBulawayo lapho athe ukuzama khona impilo kuqala engakezi eGoli. Aphume uNcube engovakatshela umngane wakhe uMqondisi Ndlovu, avele ahlangane laye uNdlovu engakayi kude. ”Gatsheni! boya benyathi,” uNcube ebingelela.  ”Hawu! Mzilankatha, siseyini nxa kunje emhlabeni, sesizulelwa ngamanqe, kuzajabula lezimpukane ngoba…

READ MORE