Ulimi Lwakho, Ilifa Lakho

Isifundo 2: Ukuqakatheka Kokuqhubeka Ngezifundo Zendimi Zakuleli

KUMQOKA UKUFUNDA ULIMI LWAKHO Ngiphetha ngeviki edlulileyo ngathembisa ukuthi ngizakwethula esinye isizatho esimqoka sokuqakatheka kokuthi sifunde indimi zakuleli. Ngakubeka sobala ukuthi ulimi lulilungelo lomuntu elimqoka njalo eliyisisekelo lendlela emqoka yokuthi umuntu akholise njalo afeze amalungelo akhe amqoka afana lelungelo lokufinyelela imfundo, uncedo lwezempilakahle, ulwazi, lelungelo lokufinyelela ukulunga ngokomthetho. Kunzima ukukholisa amalungelo la nxa umuntu engelayo…

READ MORE
IZAGA

Ikhoth’ eyikhothayo

AmaNdebele ayengabantu ababefuyile okuzwayo. Inkomo zazidlana uboya. Inyama iphekwangomhluzi wenye, kukonyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Indoda yayiyindodangenkomo zayo. Inkomo zazingumcebo loba umnotho wamaNdebele omqoka. Zaziqakathekilekakhulu empilweni yamaNdebele okokuthi owayengelazo wayesembeswa ihlazo lobuyangangakhelane labo, bamsisele ukuze enelise ukusengela abantwana lokuthi alimise. Ekuphilenikwawo amaNdebele ayengabantu ababelobuciko obumangalisayo benanzelela indlela imfuyoyawo eziphatha ngayo, abe esesakhela incezu zenkulumo zokwakha…

READ MORE
NOTICES

ISIMEMEZELO KUBALOBI

Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Nxa sisakhulumisana, siyaphila. Kuyabongeka. Impilo ayikho ezandleni zethu. Esasivumela ukuphefumula uMninimpilo, impilo iqhubekela phambili. Nanso isimemezelo esihle balobi bethu. Phuthumani, libalelwe kwabazamayo! Esalela muva ixhakalwa yizinja. Umlobi omuhle ngulo othatha ithuba ukuphenya lokuchwayisisa ngempilo abelane labanye ulwazi lwakhe. ISIMEMEZELO KUBALOBI Kulandela ukuqhamuka kwesifo seCovid-19 lemithetho yokumiswa ngxi kwezinto, nginxusa abalobi abafisa ukubhala…

READ MORE
NOTICES

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

Siyadibana njalo Mthwakaz’ omuhle kulelilanga elihle esiyagqiba uNhlolanja! Lamhla sivula ngamazwi okukhankasa ngokuhle okuthile avela kuDr Eventhough Ndlovu oweNyuvesithi enkulu eZimbabwe. Kulamalanga lamalanga athakazelelwayo umhlaba wonke jikelele. Ubusazi na ngaleli ele International Mother Language Day? Hatshi-ke, mina lingipha amadlabuzane leli ukwazi ukuthi lolimi lwami lomdabu luqakatheke kakhulu kusamele luqakiswe kube lomkhosi wokuluthakazelela! Ake uzwe ukuthi uthini…

READ MORE
Amasu Amqoka Embongi

Amazwi okucina sikhangelane lamasu okuloba inkondlo

Lamhla sizawaphinda njalo amazwi kaDr Eventhough Ndlovu esegoqa ngamasu embongi ezisacathula lesezinzelele igama. Sesihlangene kule iviki lapho engizagoqa khona ngamasu amqoka okuloba inkondlo. Kumaviki edluleyo sitshuke indaba ezimqoka zalokho okukhangelelweyo lapho imbongi iloba inkondlo yayo. Ngaveza ukuthi inyathelo lakuqala elimqoka ngelokuthi imbongi iziphe isikhathi sokubala izibongo zamakhosi, ithole amasu lamaqhinga okuloba, njalo yenelise ukuthi ithathe…

READ MORE