Amasu Amqoka Embongi

Amazwi okucina sikhangelane lamasu okuloba inkondlo

Sesihlangene kule iviki lapho engizagoqa khona ngamasu amqoka okuloba inkondlo. Kumaviki edluleyo sitshuke indaba ezimqoka zalokho okukhangelelweyo lapho imbongi iloba inkondlo yayo. Ngaveza ukuthi inyathelo lakuqala elimqoka ngelokuthi imbongi iziphe isikhathi sokubala izibongo zamakhosi, ithole amasu lamaqhinga okuloba, njalo yenelise ukuthi ithathe unyawo lwembongi zezolo, lokhu inyathi ibuzwa kwabaphambili. Kumaviki edluleyo sakhangela udaba loba indikimba…

READ MORE
Amasu Amqoka Embongi

Impawu Ezimqoka Ezikhangelwayo Nxa Kuhlaziywa Inkondlo: Imizwa

Sesihlangene kuleliviki lapho esizaxoxa khona ngolunye uphawu olumqoka nxa kuhlaziywa loba kucutshungulwa inkondlo. Kuviki edluleyo sakhangela uphawu lwesithathu, inhloso/injongo yembongi. Ngaveza njalo ngaqinisa ukuthi ngenxa yokuthi imbongi ilomlandu emphakathini, inkondlo yayo kumele ibe ilenjongo loba inhloso. Kumele kube sobala lokho efisa ukuthi ikufeze emphakathini. Ngaveza ukuthi injongo yembongi yakhelwa edabeni lwenkondlo. Ngagcizelela njalo ukuthi ngenxa…

READ MORE
Amasu Amqoka Embongi

Impawu Ezimqoka Ezikhangelwayo Nxa Kuhlaziywa Inkondlo: Inhloso/Injongo

Sesihlangane kule iviki lapho esizaxoxa khona ngolunye uphawu olumqoka nxa kuhlaziywa loba kucutshungulwa inkondlo. Kuviki edluleyo sakhangela uphawu lwesibili udaba/indikimba/okumunyethweyo/okuqukethweyo. Saveza ukuthi ekulobeni kwakho njengembongi kumele ubone ukuthi inkondlo yakho iphezu kodaba oluthile, ilokuthile ekuquketheyo okuyikho lokho ofisa ukuthi ukudlulise kuzulu.   Udaba lwenkondlo lungakhelwa kuloba yini, kodwa lokhu ngakutsho ngaphambilini, imbongi ilomsebenzi omkhulu, ayiphongu…

READ MORE
Amasu Amqoka Embongi

Impawu Ezimqoka Ezikhangelwayo Nxa Kuhlaziywa Inkondlo

Sesihlangene njalo kuleliviki lapho esikhukhuza khona udaba lwempawu ezimqoka ezikhangelwayo nxa kuhlaziywa loba kucutshungulwa inkondlo. Kuqakathekile ukuthi njengembongi wazi ukuthi labo abazabala umsebenzi wakho kuyini abayabe bekukhangelele. Kuviki edluleyo sikhangele uphawu lwakuqala, ulimi lwenkondlo. Ngaveza ukuthi, ekulobeni kwakho njengembongi, kuqakathekile ukuthi usebenzise ulimi oluqondileyo njalo oluyifaneleyo inkondlo yakho. Kumele ulobe ngesiNdebele esiqondileyo, uxwaye ukuhlambaza, uhloniphe…

READ MORE
Amasu Amqoka Embongi

Indlela Yokusebenzisa Ulimi Ekulobeni Inkondlo

Sesihlangane kuliviki lapho esikhukhuza khona udaba lolimi okumele ulusebenzise ekulobeni kwakho inkondlo. Kuqakathekile ukuthi njengembongi ube lekhono, ubungcitshi lobugabazi ekusebenziseni ulimi. Indaba yokusetshenziswa kolimi imqoka nxa sikhangelane lokulotshwa kwenkondlo ngoba indlela ulimi olusetshenziswa ngayo yiyo eyenza inkondlo iphawuleke kweminye imibhalo yokuzibumbela. Ulimi ngolunye uphawu olumqoka oluveza ukwenelisa lokuphumelela kwembongi ekulobeni. Ekuhlaziyeni lekucubunguleni inkondlo kukhangelwa indlela…

READ MORE