Amasu Amqoka Embongi

AMASU AMQOKA EMBONGI EZISACATHULA LESEZIZENZELE IGAMA

Hawu, asengimangele ukuthi sesingene kunyanga yesificamibili emnyakeni! Hawu bo, sesinukelwa yiKhisimusi. Ngubani owayesazi ukuba unyaka wonalo ka2019 sizatotoba kuwo uze uphose uphutshe? Kunzima kulumela kunje emhlabeni lo uhlabayo! Ulithemba lamathemba lo esimthembayo! Nangu njalo lamhla uDr Eventhough Ndlovu esilethela amasu amqoka embongi ezisacathula lesezizenzele igama. Siyathemba amasu la uyawetshisa ukuze akusize ekulobeni kwakho ucine lawe…

READ MORE
Amasu Amqoka Embongi

AMASU AMQOKA EMBONGI EZISACATHULA LESEZIZENZELE IGAMA

Asihlanganeni njalo kuhlandla lesibili lapho engifisa ukuthi ngehlukanise umgogodla lamathambo, ngihlube indlubu ekhasini ngodaba lokuthi uyini umlandu wembongi emphakathini. Ngizagxila kabanzi ekuchazeni ukuthi kuyini okukhangelelwe kuzo ngumphakathi lalabo abacubungula imisebenzi yazo.        Kuviki edluleyo ngacela ukuthi kesibale imisebenzi yengcwethi ezibalisa uBekithemba Sodindwa Ncube kugwalo, Ukuhlaziya Lokucubungula Izinkondlo, uTrevor Cope kugwalo oluthi Izibongo Zulu…

READ MORE
Amasu Amqoka Embongi

AMASU AMQOKA EMBONGI EZISACATHULA LESEZIZENZELE IGAMA

Ngivumeleni ngivule inkundla ngokwethula amasu amqoka akuqala okumele sizidle ngawo lapho sijulisa umcabango wethu simisa ukuthi sizinikele ukuthi silobe inkondlo. 1.Okokuqala njalo okumqoka yikuthi njengembongi, kumele uzibuze imibuzo  ebalisa ethi: a)     Ngibhalela bani? b)     Ngijongeni? c)     Kuyini okungivuse usinga logqozi lokuloba? d) Zibuze njalo ukuthi zizakuthini ingcitshi ezizahluza njalo zicubungule  inkondlo zakho.       2.Kumele wazi njalo okukhangelelwe zingcitshi ezizacubungula inkondlo zakho,ukuze zibe ngezifaneleyo. Ngizagxila kabanzi kudaba lokuthi                kuyini okukhangelelwe ngabacubunguli lapho becubungula inkondlo.           Ngisenza lokhu, kumqoka ukuthi ngiqinise udaba lokuthi njengembongi, kumele ulimuke ukuthi:     a)     Awubhaleli ukulibazisa lokukholisisa nje kuphela, kodwa. b) Kunengi okwetheswa njengomthwalo emahlombe akho ngumphakathi   owubhalelayo. Uyafana xathu lembongi yezolo ebithatha ingxenye          enkulusibili, ikakhulu sikhangelane lokubusa lokuhlalisana, ukulibazisa lokuthokozisa kanye lokufundisa indlela yokusebenzisa ulimi…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

Ukulolonga Umsebenzi Wakho

UDr Eventhough Ndlovu uphakathi kwenkambo emazweni ngomsebenzi.  Kuviki edlulileyo uqedile ukukhumbuza abaloba amanoveli azangena kumncintiswano, ngamasu amqoka ekulobeni. Sithemba kube lusizo kuwe mlobi usalolonga umsebenzi wakho kunye lawe nje ovele engumlobi. Kuhle ukukhumbuzana ngokumqoka.     Mbongi kaMthwakazi, kuviki elizayo uzabe esehlomisa wena ukuze ulobe ngobuciko lobungcitshi obumangalisayo.     Uma usikhuthile isifundo sangeviki elidlulileyo,…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

Ukulolonga Umsebenzi Wakho

  Sesihlangane kuliviki lapho ebengithembise khona ukuthi sizaphatha udaba lokuthi uwulolonga njani umsebenzi wakho uwulungiselela ukuthi uye kozawudinda loba kubahleli bezingwalo.        Okokuqala engifisa ukuthi ngikudlulise yilokhu: Kuqakathekile ukuthi ngemva kwakho konke, usubhale waqeda wasuthiseka ngendaba yakho ebumba ugwalo lwakho, wulolonge umsebenzi wakho ucoleke. Izikhathi ezinengi abalobi abaziphi isikhathi sokuthi balolonge umsebenzi wabo. Lokhu…

READ MORE