Amasu Ekulobeni Inoveli

ISIZINDA/ ISISUSA/ ISENDLALELO

Sesihlangene kuliviki lapho ebengithembise khona ukuthi sizaphatha khona udaba lokuthi uwulolonga njani umsebenzi wakho uwulungiselela ukuthi uye kozawudinda. Xolani, lokhu sengizakwenza kuviki ezayo ngoba ngibone kufanele ukuthi ngiqale ngibambe nje ngamafitshane udaba lwesizinda/isisusa/isendlalelo sendaba.  Nxa umlobi emisa ukuthi ufuna ukuloba imibhalo yokuzibumbela, kumqoka ukuthi aveze sobala isisusa sendaba kumbe lokho okwendlalela indaba yakhe. Kumele kube…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

ABALINGISWA

Sesihlangene kuliviki lapho esiphethe khona udaba lokuthi kumele ubethule njani abalingiswa ababumba njalo bavuthise indaba yakho. Ngizakwabelana lani amaqhinga amqoka okumele umlobi azindle ngawo nxa ecabanga ngabalingiswa bakhe. Okokuqala, kumele kube lomlingiswa omqoka onguye ovuthisa indaba yogwalo, okunguye indaba engaye sibisibili. Nguye lo mhlawumbe esizwelana laye; esihleka laye, sikhale laye. Nguye esiyabe sifisa ukubona ukuthi…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

Indlela Yokusebenzisa Ulimi Ekulobeni Imibhalo Yokuzibumbela

Sesihlangana kuliviki lapho esikhukhuza khona udaba lwamasu okuloba imibhalo yokuzibumbela. Lamhla sikhangela ulimi okumele ulusebenzise ekulobeni mlobi.      Kuqakathekile ukuthi njengomlobi wemibhalo yokuzibumbela ube lekhono, ubungcitshi lobugabazi ekusebenziseni ulimi. Njengomlobi wemibhalo yokuzibumbela, ulomlandu wokufundisa labo abazabala ugwalo lwakho ulimi oluyilo. 1.       Kumele umsebenzi wakho ulotshwe ngesiNdebele qho esiqondileyo, ube-ke yisiphala solwazi solimi oluqondileyo. 2.     …

READ MORE

AMASU AMQOKA EKULOBENI INOVELI

Kuviki ephelileyo besigxile ekuthini iyini imisebenzi yomlobi wemibhalo yokuzibumbela. Kule iviki sizakhangela udaba lokuthi uyibumba njani indaba yakho, uyivuthise njani ungaphanganga wasilahlela engqongweni, kodwa ngobuciko usitshiya silolukuluku lokuthi kambe izazala nkomoni kusahluko esilandelayo. Ukuloba imibhalo yokuzibumbela kufana lokupheka. Kulula ukuyipheka imboza eyehlula ngitsho lezinja zakwabo kandlala, nxa ungalandelanga kuhle indlela yokupheka lokho okuphekayo. Ukuloba kudinga…

READ MORE
Amasu Ekulobeni Inoveli

AMASU AMQOKA EKULOBENI INOVELI

Ngivumeleni ngivule inkundla ngokwethula amasu amqoka kubalobi abasacathula, lalabo asebezenzele igama. Yiwo la awokuqala okumele sizidle ngawo lapho sijulisa imicabango simisa ukuthi sizinikele ekulobeni imisebenzi yokuzibumbela. 1.       Okokuqala njalo okumqoka yikuthi, njengomlobi uzibuze imibuzo ebalulekileyo ethi: a)     Ngibhalela bani? Siphi isigaba sabantu – Abantwana? Abatsha? Abadala? Izakhamizi jikelele? b)     Ngijongeni? Iyini injongo ophezu kwayo? c)     …

READ MORE