IZAGA

Kufe Igula Elilamasi

IZAGA Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu.  Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi…

READ MORE
LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Ibizo Lomuntu

UBUNTU Zinengi izinto empilweni ezitshengisa ubuntu bethu. Lamhla ngizakhuluma ngokusebenzisa ibizo lomuntu. Sesasike sizwe amazwi la ephuma emilonyeni thile: Uthi ‘wena’, awulazi na ibizo lakhe? U ‘lo’ ngubani? Kalabizo na? Ngumntakabani yenalo ongelambeko? Uzalwa kobani? Ungumfokabani-ke jaha lakithi? Yonke imitsho le itshengisa ukuqakatheka kwebizo lomuntu. Ukuthi uthi ‘wena’ loba ‘lo’ ungaze walitsho ibizo lomuntu kutshengisa…

READ MORE
DEVOTIONALS

Vuselelwa Ube Lokuhlanzeka

UMUSA WANSUKU ZONKE Inengi labantu livuka ekuseni ligeze, lixubhe imilomo lamazinyo, likame kuhle lenwele. Kumbe ngumntwana ophuma esiya esikolo, langabe ngosekhulile oya emsebenzini, kumbe ngovakatshayo nje, wonke umuntu uphuma ehlanzekile. Lotshona ngekhaya uyageza abemuhle agqoke ezihlanzekileyo. Kodwa, ngokuya kwelanga umuntu uyaginqa, aphetshulwe luthuli olungcolisayo, kumbe anindwe ngokunye okungcolisayo. Lokudla esikudlayo kuyamchithekela umuntu angcole. Sengangike ngithi…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

Ukhanka Lo Mpisi

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Bangane bakaGogo, inganekwane yethu yalamhla imayelana loKhanka loMpisi. Eguswini lapha kudaladala, izinyamazana zazilenkosi yeguswini. Siyayazi sonke. NguSilwane. Izinyamazana zonke ezinye zazikhothamela uSilwane, zingafisi ukumphambanisa. Ezinye izinyamazana zazithandana, zisizana, zivikelana. Ezinye njalo zazizondana, zisenzelana umhawu, zicebana, zisonelana. Ezinye zazihlakaniphile, ikanti ezinye zaziyiziwula zokucina. Ezinye izinyamazana ezazihlala…

READ MORE
DEVOTIONALS

Fundisa Umntwana Indlela Eqondileyo

UMUSA WANSUKU ZONKE “Fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo, kuzakuthi esemdala kayikuphambuka kuyo” Izaga 22:6 Umama yinsika yomuzi. Nguye othwala ingane okwenyanga eziyisifica munwe munye. Nguye ohelelwayo. Nguye onakekela ingane ngakho konke. Nguye ofundisa ingane. Yikho nje kanenginengi uzwa abehlukeneyo, akukhathalekile kumbe ngowesilisa kumbe ngowesifazana besithi, “Ngiyilokhu engiyikho ngenxa kamama. Wayethandaza. Wangifundisa okuhle.” Akutsho ukuthi…

READ MORE