Ulimi Lwakho, Ilifa Lakho

INDAWO EZIGELEZA LEZIGCINA AMANZI

ULIMI LWAKHO – ILIFA LAKHO UMGELO  Umgelo ngumsele wamanzi, yindawana egeleza amanzi.  ISIFULA Isifula ngumfula omncane.  ISIHOTSHA Isihotsha yindawo eyisifula ephahlwe zintaba loba izindawo eziphakemeyo. Iyageleza nxa izulu linile.  Umfula yindawo egeleza amanzi igebhekile itshona kwezinye izindawo. Iphansi yomfula ilitshebetshebe, mdabu kuyimvelo. Umfula wande ukuthela komkhulu wona othela elwandle. UMTHOMBO Umthombo yindawo egobhoza amanzi, iyenjiwa…

READ MORE
Giya Mthwakazi

AKUVUMI NGITHULE

GIYA MTHWAKAZI Nanzi njalo ezinye izimbongi esizithandayo njalo esesizijwayele. UNokubonga Mpofu laye uyalila ngeKhorona. UMartin Mlilo uthukuthele udl’ inja ngalokhu okubonwe ngabanengi kusenzakala kuyole iviki iqala, abomthetho behlukuluza odade abathile kwelinye lamalokitshi koBulawayo. Uyadubuka, uthi ‘Akuvumi Ngithule’. Wena-ke uthini? AKUVUMI NGITHULE Akuvumi ngithul’ inhliziyo yam’ ivov’ igaziIklezulwe ngensimb’ ebukhaliSidl’ imbuya ngoluthi,Ngeqiniso siyigoqoza ngolim’ ixhwathaAmapholis’ asidlisa…

READ MORE

UMAQUPHUNA

GIYA MTHWAKAZI Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezintathu. Ukutshelwa yikuncitshwa. Bala uzizwele. UMAQUPHUNA Uyagulelwa, khumbula kusembeswaBathi kuphelile ngawe mus’ ukukhungutheka lisekhon’ ithembaShaya phansi ngedol’ umbize uJehov’ uMdala wezinsukuIndlebe yakh’ ayithundubezwang’ ukuzw’ ukukhala kokholwayoShay’ umaquphuna womthandazoUshay’ ucikize impi yemimoy’ esemkhathiniEGetsemane mhlan’ ibambil’ impiUSathane esith’ ungumahluthun’ umbusoUmathand’ ukubukwa njengesidlodlo loYagadla ngomthandaz’ impande lenzalo kaDavidaYamhadlabul’ uSathane wayobayoba…

READ MORE

QILINDINI

GIYA MTHWAKAZI Lamhla sikhangela kuphela inkondlo ezikhuluma ngalesisilo esibhekane laso. UMartini Mlilo uke wakhwaza ngeNdidane eyisilo seKhorona. Asizwe lamhla ukuthi uthini ngokuphathelene layo iKhorona? Wena uthini ngalokho? QILINDINI Kade lizenz’ izinto silikholwaNamhlanje lihlangane losowenu,Lathula lazithela ngabandayo lamgwilibana,Lihlala lizenz’ ongqengqeBuvelile ubugovu benuBafana lomkhom’ omil’ ebaleniLina baphrofethi bamangaLembeth’ iskhumba semvuLina lizimpis’ eziphangayoLiphang’ amasolombane lemfuyo yabantuNgobuqili benu boqilindiniKwavela…

READ MORE
Giya Mthwakazi

INDIDANE

Siyahlangana njalo lamhlanje esigcawini sethu lesi Mthwakaz’ omuhle! Umhlaba wonke wethukile. Uhlahl’ amehlo ngesilo lesi esesifohlele phose kuwo wonk’ amazwe omhlaba siding’ esingamdlavuza. Izibhedlela thile zigcwele swi. Bathintitheka samahlamvu ekwindla abantu. Bayaqhululeka emazweni azithembileyo ngabodokotela lemithi. Pho thina esilezibhedlela ezigulayo sophephelaphi na?Lalapha kwelakithi kuthiwa sebebekhona ababonakale belayo ivayirasi le eyekhorona. UMongameli wezwe usekhulumile. Labezempilakahle ezweni,…

READ MORE