STORIES OF FAITH

A SONG IN MY HEART

Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …” When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between legs. So, let us share our amazing stories of God’s love in action and…

READ MORE
Giya Mthwakazi

AMANXIWA, NGAMANXIWA!

GIYA MTHWAKAZI Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni ihlombe! Nanzi zisiqumbaqumba ngolimi lwethu lukaMthwakazi oluhlabusa kangaka! Ayitshe ivokloklo lapho okhona aze…

READ MORE
Giya Mthwakazi

KOZE KUBENINI?

GIYA MTHWAKAZI Mthwakaz’ omuhle, lalamhla ngiliphathele imbongi ezinengi. Zingcwethi lazo. Inkondlo zazo zimnandi zijuluka njengoluju. Zithi, thapha, thapha uncinde iminwe! Kodwa, kuqala ngifisa ukuphinda engike ngakutsho. Ngithanda ukwazisa lezizimbongi ezintsha ukuba, ngiqoqa iqoqo elitsha lezinkondlo engithemba zizaphuma ogwalweni olutsha lwezinkondlo unyaka ka2020 ungakagoqi. Zonke inkondlo engizamukelayo zizangena kuqoqo elitsha njalo inye ngayinye umniniyo uzathola isibongo…

READ MORE
Giya Mthwakazi

YEKA UKUTHENGISA UMZIMBA

Litshatshaz’ isinqandamathe lesiUbunjiwe muhle ulolongekileUkhalo ngoluka lonyovu,Izinqe lihlabusiKodwa wakheth’ ukheth’ olubiWaphil’ impil’ engcolileyoNgamahlanzo laWathengis’ umzimb’ uzingel’ amasolombaneAkusiyon’ impilo leNgamahlaya nje. Bazibiza amabhlesaBakuyenga ngemaliLawe wathatheka wanguthathekileBazakutshwabhanis’ utshwabhaneUfane lesikhumba sengcubaUzoqothuk’ inwel’ ekhandaUfane lomgakl’ olesikhwekhweWakheth’ ukukheth’ okubiUselusan’ olunuk’ uchago njeMus’ ukuthengis’ umzimba bo!Wayihamb’ imcimbi yebusuk’ engcolileyoAbakuthandi labobantuWake walubonaph’ uthando lwebusukuEmini selibhekana ngawengulubeBakubiz’ itshatshazi,Amakhwel’ akhala nxazonkeZinkanku leziKodwa uzitshil’ ube…

READ MORE
Giya Mthwakazi

UMNYAKA OMUSHA

Silayo imbongi yethu uMartin Mlilo oza lezinkondlo ezimbili. Kweyokuqala uhaya umnyaka omutsha; ikanti kweyesibili uyakhala, esola njalo elimukisa ngokunye akubonayo empilweni. Ake sizwe ukuthi uthini. Wena uthini ngezinkondlo zikaMlilo? UMNYAKA OMUSHA Wagiy’ uMthwakaziEnkundleni zokuzijubulisaKwadum’ ihlomb’ elikhuluWangumdlodlom’ udladlazelaSijabulel’ umnyak’ omutshaNgumakoti lo wembetheNgimembes’ isiyantubaneEmnyaken’ omushaSakhohlw’ izinhlungu zomdalaSathi sala kahle lenkemenkeme zakhoNamhlanje sizadla sincindeUkudla kuthe dlangalalaZitike uvungul’ ubong’…

READ MORE