Giya Mthwakazi

XWAYA IZIDAKAMIZWA

Ziyagiya imbongi zikaMthwakazi. Ziza lazo izinkondlo ezilemibuzo efuna impendulo. Ziyakhuza, ziyaxwayisa, ziyacebisa, ziyafundisa, ziyakhuthaza. Lamhlanje okaMlilo uxwayisa ngohlupho olukhulu oseluhlasele abatsha. Ludubo olumangalisayo lwezidakamizwa olubangela lezinye iziphambeko. Wena uthini ngalokhu okubaliswa ngokaMlilo? XWAYA IZIDAKAMIZWA Kuvunguz’ umoy’ ophethe’ ihlwili legaziYinsumansumane le,Intsh’ uyibhek’ igazi litshaqe kusuphuke inwel’Abazizweli bona, hatshiImizw’ ibulewe yizidakwamizwa. Nki! Umsind’ engiwuzwayoSengani zinyekevuYintsh’ idakaz’ utshwalaKusasa…

READ MORE
Giya Mthwakazi

GOGOS’ IGUGU LAMAGUGU

Uyizwile na eyeMBOKODO kuviki elidluliyo? Uthini ngayo iMBOKODO? Uyavumelana na lokaSiqhoza ngalokho ahaya ngakho? Siyafisa ukuzwa kuwe. Lamhlanje imbongi esesiyejwayele kakhulu, uMartin Mlilo, usihululela enye njalo inkondlo yakhe. Uqhinqa isililo segugu lamagugu, ulimi lukaMthwakazi osolungathi luyaphunyuka kubhekiwe. Bala uzizwele ukuthi ukhwaza esithini okaMlilo. Wena uthini? Tshono sizwe! GOGOS’ IGUGU LAMAGUGU   Wadel’ ulimi, wadel’ ubunguwe…

READ MORE
Giya Mthwakazi

Koze Kube Nini?

Nansi imbongi yethu uMartin Mlilo elila isililo senhliziyo lomphefumulo. Ukhalela ilizwe lakhe ngalokhu abona kulukhophe olukhulu osolusenza impilo ilumele njengenkobe ezilamatshe. OkaMlilo uthi: Gulukudu! Sangena isilo esiyindlala,Zalamba zalandulw’ izinganeZathi dacalala zamdambiyanaZanjengomdlezane wesalukazi sempisi.Zathiwa mfi ngeqhele izisu zamaninaIndlal’ idladlazel’ ethunjini,Lafukul’ iphango njengembovaneKogudluka nin’ ukugugudeka lokhu?Koze kube nini Zimbabwe? Sadl’ ingqweqe zomlomoZoph’ igaz’ indeb’ eziyinkangalaUmophelo waz’ ubika…

READ MORE
Giya Mthwakazi

Isililo Sikakhulu

Lamhlanje silaye uMartin Mlilo, imbongi esesiyejwayele. Uza ngesililo sikakhulu lamhlanje.  Ake sizwe ukuthi uthini umuntu omdala. Nxa usesemutsha, uyabe ungazi ukuthi uzafika kulesosigaba.  Ngakho akesizwe, yisililo sexhegu elidedesayo, kumbe njalo siyalimuka ngobunjalo bempilo. Giya mbongi kaMthwakazi! Isililo Sikakhulu Bengilesibindi sesilwan’ esiduna,Ngigad’ inzomb’ ethanjiswayoNgingayifakang’ umkhala,Ijah’ elimajaha mabili;Namhlanje sengimgwilibanaAbafazi bathekezela ngamiEzihlengeni zikaManzimhlopheYeka ukuguga! Ngimunye bengilixhiba likaZwangendaba,Inkunz’ entam’…

READ MORE
Giya Mthwakazi

MHLEKAZI WEZULU

MHLEKAZI WEZULU Bayethe Mhlekazi wezuluBayethe dondolo lwabakholwayoBayethe siphephelo sabalungileyo,Wena Mdali wakho konke, phakama!Wena kukhanya kwezwe, khazimula!Wena nqaba esicatsha kuyo, bayethe!Ingqungqulu eyatshay’ amaphik’ eJerusalemaIzingilosi zonke zavungama ngo “Amen!”Bayethe Mhlekazi wezulu! Wena litsh’ elaliwa ngabakhiLajika laba yinsika yendluIDwal’ elimi kuze kube phakadeIzulu yisihlalo sakho sobukhosiUmhlaba yisigcabha sezinyawo zakhoAmayezi luthuli lwezinyawo zakhoWen’ ungumthombo wokuphilaOmpompoz’ amanz’ aphilisayoIsinkw’ esiphilis’ okunaphakade!…

READ MORE