Giya Mthwakazi

QHAWE LAMAQHAWE

Mthwakaz’ omuhle, kuyole iviki iqala bekukhunjulwa amaqhawe azimisela ukuya ekulweni, elwela inkululeko yalelilizwe. Laligqilazwe ngabelungu okweminyaka eminengi. Kodwa amaqhawe akwelakithi ama isibindi, athi okungayisikufa yikuphi, azimisela ukuya emahlathini esiyalwela ukulikhulula ilizwe ekugqilazweni. Lachitheka igazi, afela emmangweni amaqhawe akwelakithi amanengi kakhulu. Kodwa, ukuzinikela kwawo kwenza saba yisizwe esikhululekiyeyo, ekugqilazweni ngabezizwe.      Kodwa-ke, enkonzweni yesiKhristu, Ikhona…

READ MORE
Giya Mthwakazi

NGISAKHUMBULA

NGISAKHUMBULA NgisakhumbulaNgikhumbula siklekl’ indlebeZiklezuka zibe yibubendeBesigeza ngenkunzane sigcobe  ngomfuma,Uhlofu besingaluzw’ ukunuka,Ngisakhumbula ngaleziya nsuku. Besixegwa, sixeg’ inkom’ ekwaluseniBesixegwa sibe yiziduli zendunduma ngendumaKungabi ndaba zalutho;Besixeg’ izinja, sixeg’ inkomoSiselusel’ ezinangeni. Besizingela,Inyam’ ibiphekwa ngomhluzi wenyeImikhomb’ isenanaLesisu somhambi besingangenso yenyoni;Besisidl’ uhayezi, siqhobe logume, sikhoth’ ukhotheBesichatha ngamakhambi sidle izadenda,Siphunge umnungwaneSiphila ngomgugudu,Besingaz’ ukuth’ inhlavan’ iyagulisaNgisakhumbula ngaleziya nsuku. Besitshuk’ izikhumbaNamhlanje sithi indoda libhetshu…

READ MORE