Giya Mthwakazi

UMKHOSI WELANGA LE-AFRIKA

Umkhosi WeLanga Le-Afrika Kulonaleli iviki ngoMvulo mhlaka 25, abantu bonke ezwenikazi le-Afrika bebethakazelela ukumanyana lobunye babantu bonke be-Afrika. Lilanga lokukhumbula amaqhawe lamaqhawekazi e-Afrika ayiwo asungula ukuzimisela kokuthi amazwe wonke la abe lenkululeko yokuzimela wodwa engagqilazwa ngabantu bokuza ababezohuquluza umnotho wezwekazi. Ngalonaleli langa kumatshumi amahlanu lesikhombisa eminyaka eseyadlulayo, kulapho okwasungulwa khona iNhlanganiso yaMazwekazi e-Afrika okulamhla asethiwa…

READ MORE
Giya Mthwakazi

IKHORONA

GIYA MTHWAKAZI Nanzi njalo ezinye izimbongi esizithandayo njalo esesizijwayele. UNokubonga Mpofu laye uyalila ngeKhorona. UMartin Mlilo uthukuthele udl’ inja ngalokhu okubonwe ngabanengi kusenzakala kuyole iviki iqala, abomthetho behlukuluza odade abathile kwelinye lamalokitshi koBulawayo. Uyadubuka, uthi ‘Akuvumi Ngithule’. Wena-ke uthini? IKHORONA Wafika sazulu bengalindele abantuBekuzwa ngelikabathi bethi usesekhatshanaUseseyindumela usaziwa usengaphetsheyaKolwandle Wafika ungazange wazibikaUngazange uqoqodeWafika sasivunguzane esiphothulayoAwuzange…

READ MORE
Giya Mthwakazi

UKUFA KUKAJESU

GIYA MTHWAKAZI Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezimbili. Ake sizwe ukuthi zona zithini. UKUFA KUKAJESU Wehla evela ezulwiniWatshiya ubukhosi bakheWayiphila impilo yakheYabonakala inkazimulo yakhePhakathi kwabantuAyesesondele amalanga akheUmsebenzi ayewulandile wawususemnyango Wathatha abafundi bakheBaba lomkhosi wePhasika bendawonyeWathatha isinkwa wahlephulaWathi, “Lo, ngumzimba wami.”Wathela lewayini wathi kubo,“Leli ligazi lami.”Wasebalaya wathi,“Dlanini, linathe lingikhumbule.” Ukufa kukaJesu kungenxa yesonoEsadalwa ngu-Adam lo-EvaKwakungelula…

READ MORE
Giya Mthwakazi

SIYOPHEPHELA KUBANI?

GIYA MTHWAKAZI Nanzi-ke ezinye imbongi zakwenu engizethula kini lamhla. Ezinengi lamhla ziyabubula zisindwa yizigemegeme zalo umhlaba ohlabayo. Okwehlula amadoda kuyabikwa, ikanti injobo enhle ithungelwa ebandla. Bala uzizwele ngoba ukutshelwa yikuncitswa qotho. Cabanga ngabakutshoyo. Wena uthini? SIYOPHEPHELA KUBANI? Kwenzenjani?Sengathi sokugoqwanyawoZaphela izizwe ngemikhuhlaneImikhuhlan’ engekaphekiyoEfika ithanyele njeBayakhala, yizililo ezingapheliyoKekho onganceda omunye Konakale ngaphi bo?Uph’ uSomandla nxa kunjeKuqale kusachithwa…

READ MORE
Giya Mthwakazi

AMAVUZU LA YISILO

GIYA MTHWAKAZI Mthwakaz’ omuhle, lalamhla ngiliphathele imbongi ezinengi. Zingcwethi lazo. Inkondlo zazo zimnandi zijuluka njengoluju. Zithi, thapha, thapha uncinde iminwe! Kodwa, kuqala ngifisa ukuphinda engike ngakutsho. Ngithanda ukwazisa lezizimbongi ezintsha ukuba, ngiqoqa iqoqo elitsha lezinkondlo engithemba zizaphuma ogwalweni olutsha lwezinkondlo unyaka ka2020 ungakagoqi. Zonke inkondlo engizamukelayo zizangena kuqoqo elitsha njalo inye ngayinye umniniyo uzathola isibongo…

READ MORE
  • 1
  • 2