Giya Mthwakazi

VELILE KAKOLONA

GIYA MTHWAKAZI Namhla sethula kini izimbongikazi ezintathu, kugoqela lale esike yasendlalela ngokuncela isithupha. Silitshayela ihlombe zintombi zakwethu. Lobani liye phambili kusizakale uMthwakazi. Wena uthini ngalokho eziloba ngakho?  VELILE KAKOLONA Simungul’ esiklabalal’ endleSiklabalal’ uzul’ athiy’ amadlebe.Uklabalale wezwakal’ emazweni.Izizwe lezizwana zithithibele,Okwetshiyane likhuthwe luhelwane. UyinsindabaphenduliIndida, edid’ odokotel’ ingqondo.Osiyazi baqedil’ izihlahlaBeding’ elakh’ ikhambiBaphenduk’ abangaziyo.Undiz’ emoyeni sandizamtshinaWedw’ uzimiseleUkundizela kumagumb’ amane…

READ MORE
Giya Mthwakazi

MAMA / AMANINA MANINA

GIYA MTHWAKAZI Mthwakaz’ omuhlehle, kulezi insuku sihlezi manzonzo. Umhlaba wonke uyakhala ngesifo esesingene satshakaza sachithachitha satshayanisa abantu ngamakhanda. Kungene umkhuhlane weKhorona. Uyathanyela nje lapho ongene khona. Okubi yikuthi uthathelwana lula nje emoyeni wonalo esiwuphefumulayo kunye lekubeni abantu babe seduzane duzane. Akusaxhawulwana ezindaweni thile. Kwamanye amazwe abantu abasavunyela ukutshakala phandle kwemizi yabo. Izikolo zivaliwe. Akusayiwa emisebenzini…

READ MORE
Giya Mthwakazi

VUMA NGIKHULE LAMI

Lililili! Lililili! Halala! Siyagiya Mthwakazi lamhla ngabanengi abethu abathandekayo abebesesigodlweni eHarare, kumkhosi omkhulu we National Arts Merits Awards (NAMA). Ube ukhona ngoMgqibelo ilanga lisithi 29 Mbimbitho 2020. Sibatshayela ihlombe bonke abaphakanyisiweyo bathola imendulo lezithupha ezibenzela amhlophe. Kodwa, esimmbambatha kakhulu yimbongikazi yethu uSithembile Siqhoza ophume etshethe isicoco esihle kakhulu esenza simtshayele umpululu levokloklo. Amhlophe athe nke,…

READ MORE
Giya Mthwakazi

AWU, KODWA MNGANE!

Besingamathe lolimiSingasibomndeni munyeSihlanganiswa yizenzoNgokwelulekana kuhleUmsebenzi sibambisana.Akubuyelwa nganxanye kungemanzi,Besiphikisana kutsh’ uthuliSidaz’ inkani size sivumelaneNgoba besizwana sizwelana. Usizi lenhlupheko kimiKuzwiwa kwaziwe nguwe kuqalaKubonwa nguwe futhiUbusungiqinisa.Ma ngingalaliNguw’ obungimis’ isibindi. Nxa ngisedakeni,Ubusakh’ iqhinga lokungikhupha,Ubulihlombe lami lokweyamaBengingeke ngilale ngendlalaAmathumb’ am’ atshay’ imvoklokloWen’ukhona mngane.Bengingeke! Ubuyigcin’ imfihlo yamiLangempazam’ ungayisebenzisi njengesikhali,Ubungaphahluki SithulileNamhla nje sengihlinzelw’ ezibiniMngan’ ungijikele njengotshwala bujik’ esiswiniKant’ ungumalum’ ephozisa.Uyitshay’ emuvaUyitshaye phambiliUngixabanise…

READ MORE
Giya Mthwakazi

IMBOKODO

Nansi-ke imbongikazi yethu okaSiqhoza ovame ukuzihaya ngokuthi ‘Zingizwanizinja!’ Lamhla uphakamisa iMbokodo. Ukutshelwa yikuncitshwa, bala uzizwele ukuthi yiyiphi imbokodo le eyinqaba. IMBOKODO Ngihay’ elithi mbokodo Umachol’ achobodise Idwala lamadwal’ elehlul’ ispheph’ esiphekul’ uphahla Lehlul’ isamvu lincibilikis’ itshe Imvul’ ingxongxa Yama njal’ imbokodo Angikhulumi ngamaYellowborne Isiqoqod’ esihlafun’ itshingam’ esontweni Omama ngizele ngigcinel’ umntanami Angikhulumi ngebele lendlela Othathekile…

READ MORE
  • 1
  • 2