Amasu Okuloba Indatshana

Indikimba (Theme)

Indikimba ludwetshu loba isiqokoqela sendaba. Abanye njalo bathi yisifundo loba umbono omqoka oyiwo oveza injongo yomlobi. Kundatshana, indikimba ijwayele ukuba yinye ikanti inoveli ingaba lendikimba ezinengi (sub-themes). Indikimba zendatshana zona zilucezu lwempilo hatshi impilo kodwa zimele impilo ngokwayo. Abaqeqeshi bathi kulula kakhulu ukufundisa ngempilo usebenzisa indatshana ngoba umbiko uphanga ufike ngoba zona izindatshana zilomfutho zingumcijo.…

READ MORE
Amasu Okuloba Indatshana

Umbono womlobi

Indlela umlobi abika ngayo iqakathekile kakhulu kundatshana. Kulezindlela ezinengi zokubika ezenza indatshana ihlabuse inambithe. Umlobi wezindatshana kumele atshengise ubuciko obuphezulu kundlela ezokubika ngoba engelaso isikhathi sokulandisa phose zonke izehlakalo, njalo lendawo yokulandisa ingekho ngoba indatshana ilamakhasi amalutshwana. Lezi ngezinye zezindlela ezingasetshenziswa ukubika kanye lobuhle bazo. Ukubika ngelihlo lomlingiswa – lapha umlingiswa nguye ongabika izehlakalo ezenzeka…

READ MORE
Amasu Okuloba Indatshana

ABALINGISWA

Indatshana idume ngokuba lomlingiswa omqoka oyedwa onguye olandelwa yingxaki lezehlakalo zonke. Abalingiswa kundatshana balutshwana kanti njalo kabathuthukiswa njengakunoveli loba eyinye imibhalo. Alulasikhathi sokuthuthukisa abalingiswa ngoba kubikwa ngocezu lwempilo olulodwa. Kunoveli singabona umlobi ezalwa, akhule, angene isikolo, asebenze aze afe. Kundatshana singamthola esemsebenzini kulanga lolelo elilodwa kumbe iviki exabana lomqhatshi etc. Okunye okunegi sizakuzwa ngokulunguza emuva…

READ MORE
Amasu Okuloba Indatshana

INGXABANO/ INGXAKI

Ingxabano/Ingxaki (Conflict) yiwona mgogodla wendatshana. Ingekho ingxaki lendatshana kayikho. Yona ingxabano iyini, ibonakala ngani? Ingxabano loba ingxaki kuyikuqhudelana, ukulwisana, ukuhlukuluzeka, ukukhathazeka, ukuhlulukelwa. Wonke umumo ongamanga kuhle udala ingxabano. Yona igatshaniswe kabili. Kukhona ingxabano emuntwini wangaphakathi, i-(internal conflict). Kubekhona ingxabaqno yangaphandle – (external conflict). Ingxabano yangaphakathi yona ijwayele ukusuka kungxabano yangaphandle. Ingxabano yangaphakathi iyikuhlukuluzeka, ukuzidla, ukukhathazeka…

READ MORE
Amasu Okuloba Indatshana

UKUHLELWA KWEZEHLAKALO

Ukuhlelwa kwezehlekalo (Plot), kutsho ukulandelana kwezehlakalo. Kundatshana kwenziwa ngobunono langokukhalipha okukhulu ngoba kungela ndawo lesikhathi sokwelula lezizehlakalo. Indatshana ilokuhlelwa kwezehlakalo okukodwa kulandela umlingiswa omqoka oyedwa. Ayilazo imbaxambaxa zezinye izehlakalo (sub-plots). Inoveli ingaba lembaxa ezinengi zichasisa ngabalingiswa abatshiyeneyo, eg omunye umlingiswa angathathwa asiwe edolobheni aphile khonale, omunye asiwe eGoli loba kwenye indawo, ayephila khonale. Khona kugatshaniswe…

READ MORE
  • 1
  • 2