IZAGA

Selidumela Emansumpeni

IZAGA Kudala, ngisengumntwana ngangingasizwisisi isisusela salesi saga. Ngangiyizwa inkulumo yokuthi ‘Selidumela emansumpeni’ ngacina ngizwisisa ukuba isiga lesi sitsho ukuthi okuthile okufanele kwenzakale sekuseduze ukuba kwenzakale loba kupheleliswe. Ngangisazi izulu liyilo elidumayo kodwa ngangingazi ukuthi ibala elithi emasumpeni litshoni. Mina ngangisazi insumpa. Liqhutshana elimnyamana elibutshelezi loba lingesilokho elimila ebusweni bomuntu loba ngaphi emzimbeni, ibala lalo lingafani…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ukukhuthala Kulezithelo Ezinhle

VUKA MNTOMTSHA! Umuntu okhutheleyo ngumuntu osebenza ngokuzikhandla ethathela lokho akwenzayo phezulu, engatshengiseli ukudidwa masinyane loba ubuvila. Onjalo-ke uyathandeka. Ufunakala ngapha langaphaya. Uphanga aphakanyiswe lapho akhona uthole esephezulu le engqongweni, ikanti osowabo abangamavila besele le emuva. UBhekani loSazini baphutsha kanyekanye esikolo, bathola izicoco zalokho ababekufundele, bathokozelwa yizihlobo kwakuhle kwanjeya. Baqala ukudinga imisebenzi ebafaneleyo, betshaya izincingo, besiya…

READ MORE
DEVOTIONALS

U‘K’ omkhulu, lo‘k’ omncane

UMUSA WANSUKU ZONKE Bengibala indatshana thile kolunye ugwalo mayelana lowesifazana owayengezwa kuhle wasetshelwa ukubana uselekhensa okuthiwa yinon-Hodgkin’s lymphoma. EsiNgisini kuvamile ukuthi umkhuhlane wekhensa bawubize ngokuthi nguC omkhulu, ngenxa kokwesabeka kwawo. Umama lo waba lokukhathazeka okukhulukazi, wasethola ocingweni lwakhe umbiko owamkhuthazayo uvela kumzukulu wakhe owayesafundela ukuba ngudokotela. Umzukulu lo, uSuzana, owayephiwe ibizo lakhe wathi, “Babakazi, ngithandazela…

READ MORE
IZAGA

Ukuqoqeka Lokuhlanzeka Yibuntu

UBUNTU Zinengi izinto ezibonisa ukuba ngumuntu olobuntu ngokutshengisa ukuqoqeka kunye lokuhlanzeka. Kudala sisakhula, abadala babevame ukukhuza nxa umuntu ekhuluma esidla. Wawungezwa umama loba ugogo ekhalima esithi, “Ulemilomo emingaki wena?” Babekhuza ukuthi umuntu athi esidla ngapha ephethe epepetsha. Mhlawumbe babesenzela ukuthi umntwana angahitshwa loba akhanywe yikudla; kumbe njalo ukuthi kumele adle kuqala angamotshi isikhathi elawula. Kodwa…

READ MORE