Inganekwane kaGogo

UNtundla LoKhanka

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Kuthiwa kudaladala amatshe esancwebeka lezinyamazana zeganga zisakhuluma, kwakulabangane ababili ababezwana kakhulu. Laba kwakunguNtundla loKhanka. Babevame ukuqeda isikhathi bexoxa, behleka, bedinga ukudla bendawonye. Babehlala phansi bazitike, batshaye amangqetshane bephumula. UNtundla loKhanka babesizana lapho omunye ephakathi kohlupho oluthile. Babekholisa bendawonye nxa kukhona okuletha intokozo. Kwaba kuhle kwaze…

READ MORE
IZAGA

Kufe Igula Elilamasi

IZAGA Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu.  Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi…

READ MORE
LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Ibizo Lomuntu

UBUNTU Zinengi izinto empilweni ezitshengisa ubuntu bethu. Lamhla ngizakhuluma ngokusebenzisa ibizo lomuntu. Sesasike sizwe amazwi la ephuma emilonyeni thile: Uthi ‘wena’, awulazi na ibizo lakhe? U ‘lo’ ngubani? Kalabizo na? Ngumntakabani yenalo ongelambeko? Uzalwa kobani? Ungumfokabani-ke jaha lakithi? Yonke imitsho le itshengisa ukuqakatheka kwebizo lomuntu. Ukuthi uthi ‘wena’ loba ‘lo’ ungaze walitsho ibizo lomuntu kutshengisa…

READ MORE
DEVOTIONALS

Vuselelwa Ube Lokuhlanzeka

UMUSA WANSUKU ZONKE Inengi labantu livuka ekuseni ligeze, lixubhe imilomo lamazinyo, likame kuhle lenwele. Kumbe ngumntwana ophuma esiya esikolo, langabe ngosekhulile oya emsebenzini, kumbe ngovakatshayo nje, wonke umuntu uphuma ehlanzekile. Lotshona ngekhaya uyageza abemuhle agqoke ezihlanzekileyo. Kodwa, ngokuya kwelanga umuntu uyaginqa, aphetshulwe luthuli olungcolisayo, kumbe anindwe ngokunye okungcolisayo. Lokudla esikudlayo kuyamchithekela umuntu angcole. Sengangike ngithi…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Mngane, Mntomtsha! Ngiyabingelela mngane! Ngiqome ukukulobela incwadi le njengoba utshikatshika kulo umhlaba ohlabayo. Lami ngivela lapho. Ngifisa ukwaba umbono wami ngenxa yalapho engidlule khona. Mngane, kubalulekile ukulungiselela impumelelo. Ukuphumelela akubikho ngenhlanhla, kodwa kungumvuzo wokusebenza kanzima, ukuzinikela kanye lokholo oluqinileyo. Indlela yakhona ayilula. Ilemiqanso lamagodigodi, ikakhulu ngalesi simo selizwe. Siyakhala sonke ngohlupho lwemali, olwemisebenzi engabonwayo, lokunye…

READ MORE