DEVOTIONALS

Nqoba Ngomthandazo

UMUSA WANSUKU ZONKE Siqala umnyaka omutsha kunje, banengi abasemthandazweni. Abanengi bathatha insuku bezila ukudla bedinga ubuso bukaNkulunkulu ngenxa yezinto ezahlukeneyo empilweni. Kuhle kakhulu lokho ukuthi uqala umnyaka munye ngamunye simdinge uMdali wethu sicele ukukhokhelwa nguye kukho konke ohambeni lwethu lomnyaka omutsha. Siyacela ukuvikelwa, sicele ukusiliswa lokuphiliswa, sicele ukukhokhelwa lokuqondiswa empilweni. Akukho okuvaliweyo ukuthi sikunikele eNkosini,…

READ MORE
DEVOTIONALS

Vuselelwa Ube Lokuhlanzeka

UMUSA WANSUKU ZONKE Inengi labantu livuka ekuseni ligeze, lixubhe imilomo lamazinyo, likame kuhle lenwele. Kumbe ngumntwana ophuma esiya esikolo, langabe ngosekhulile oya emsebenzini, kumbe ngovakatshayo nje, wonke umuntu uphuma ehlanzekile. Lotshona ngekhaya uyageza abemuhle agqoke ezihlanzekileyo. Kodwa, ngokuya kwelanga umuntu uyaginqa, aphetshulwe luthuli olungcolisayo, kumbe anindwe ngokunye okungcolisayo. Lokudla esikudlayo kuyamchithekela umuntu angcole. Sengangike ngithi…

READ MORE
DEVOTIONALS

Fundisa Umntwana Indlela Eqondileyo

UMUSA WANSUKU ZONKE “Fundisa umntwana indlela amele ahambe ngayo, kuzakuthi esemdala kayikuphambuka kuyo” Izaga 22:6 Umama yinsika yomuzi. Nguye othwala ingane okwenyanga eziyisifica munwe munye. Nguye ohelelwayo. Nguye onakekela ingane ngakho konke. Nguye ofundisa ingane. Yikho nje kanenginengi uzwa abehlukeneyo, akukhathalekile kumbe ngowesilisa kumbe ngowesifazana besithi, “Ngiyilokhu engiyikho ngenxa kamama. Wayethandaza. Wangifundisa okuhle.” Akutsho ukuthi…

READ MORE
DEVOTIONALS

U‘K’ omkhulu, lo‘k’ omncane

UMUSA WANSUKU ZONKE Bengibala indatshana thile kolunye ugwalo mayelana lowesifazana owayengezwa kuhle wasetshelwa ukubana uselekhensa okuthiwa yinon-Hodgkin’s lymphoma. EsiNgisini kuvamile ukuthi umkhuhlane wekhensa bawubize ngokuthi nguC omkhulu, ngenxa kokwesabeka kwawo. Umama lo waba lokukhathazeka okukhulukazi, wasethola ocingweni lwakhe umbiko owamkhuthazayo uvela kumzukulu wakhe owayesafundela ukuba ngudokotela. Umzukulu lo, uSuzana, owayephiwe ibizo lakhe wathi, “Babakazi, ngithandazela…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ziyamaz’ UMalusi

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma edumileyo esiyihlabela siyikholise siginqe tshitshi. Ithi yona,  Ziyamaz’ uMalusi Ziyamaz’ ubaba wazo Nguye oziholayo … Izimvu ziyamazi umalusi wazo ngoba uyazalusa njalo uzikhokhelela emadlelweni amahle abuye ayezinathisa amanzi ziphile kuhle. Umalusi oqondileyo uyazivikele ezitheni. Uyazinakekela abone ukubana ubuyela lazo esibayeni zizonke azivalele kuhle. Lami ngake ngelusa kudala ekhaya. Thina-ke sasizithinta singemuva…

READ MORE