DEVOTIONALS

U‘K’ omkhulu, lo‘k’ omncane

UMUSA WANSUKU ZONKE Bengibala indatshana thile kolunye ugwalo mayelana lowesifazana owayengezwa kuhle wasetshelwa ukubana uselekhensa okuthiwa yinon-Hodgkin’s lymphoma. EsiNgisini kuvamile ukuthi umkhuhlane wekhensa bawubize ngokuthi nguC omkhulu, ngenxa kokwesabeka kwawo. Umama lo waba lokukhathazeka okukhulukazi, wasethola ocingweni lwakhe umbiko owamkhuthazayo uvela kumzukulu wakhe owayesafundela ukuba ngudokotela. Umzukulu lo, uSuzana, owayephiwe ibizo lakhe wathi, “Babakazi, ngithandazela…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ziyamaz’ UMalusi

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma edumileyo esiyihlabela siyikholise siginqe tshitshi. Ithi yona,  Ziyamaz’ uMalusi Ziyamaz’ ubaba wazo Nguye oziholayo … Izimvu ziyamazi umalusi wazo ngoba uyazalusa njalo uzikhokhelela emadlelweni amahle abuye ayezinathisa amanzi ziphile kuhle. Umalusi oqondileyo uyazivikele ezitheni. Uyazinakekela abone ukubana ubuyela lazo esibayeni zizonke azivalele kuhle. Lami ngake ngelusa kudala ekhaya. Thina-ke sasizithinta singemuva…

READ MORE
DEVOTIONALS

Ukubonga Kuletha Ukuthula Emoyeni

UMUSA WANSUKU ZONKE “Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, lethani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu” kwabaseFiliphi 4:6, 7. Ekukhuleni kwami, sengize ngingaka ngingaka, ngangingayizwisisi kahle indaba yokuthi silethe izicelo zethu kuNkulunkulu ngokuncenga lokubonga. Ukuncenga yebo. Kodwa ukubonga? Kungathi umuntu ephakathi kokukhathazeka ezincengela umusa…

READ MORE
DEVOTIONALS

Thethelela Ngoba Wathethelelwa

UMUSA WANSUKU ZONKE Kulengoma ku-Amagama Okuhlabelela esiyithanda kakhulu ebandleni lakithi, ekhuluma ngokukhangela uMsindisi wethu ebethelwa emthini. Asiphuthi ukuyihlabela ngezikhathi zokukhumbula lokho iNkosi uJesu asenzela khona eKhalvari, ikakhulu ngezikhathi zePhasika. Ivesi lesibili engomeni leyo lithi: Yizwa ethi, Thethelela Labababulali; Abakwazi lokhu, Baba, Abakwenze kimi. Ngangiyihlabela le ingoma okweminyaka eminengi ngingazwisisi ukuthi, qotho, uJesu esebuhlungwini elenga esiphambabweni…

READ MORE
DEVOTIONALS

Vala Omubi Angangeni

UMUSA WANSUKU ZONKE “Okokucina, bazalwane, konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okubukekayo – uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka – cabangani ngezinto ezinje” kwabaseFiliphi 4:8 Kulezi insuku kulokukhala endaweni zonke jikelele ngentsha esingene yacwila ezenzweni eziletha uhlupho ezinjengokudakwa lokusebenzisa izidakamizwa zemihlobohlobo ezimbi kakhulu. Yizinto ezibuyisela umsebenzi wesikolo emuva zidale ingxabano…

READ MORE