Giya Mthwakazi

UMKHOSI WELANGA LE-AFRIKA

Umkhosi WeLanga Le-Afrika Kulonaleli iviki ngoMvulo mhlaka 25, abantu bonke ezwenikazi le-Afrika bebethakazelela ukumanyana lobunye babantu bonke be-Afrika. Lilanga lokukhumbula amaqhawe lamaqhawekazi e-Afrika ayiwo asungula ukuzimisela kokuthi amazwe wonke la abe lenkululeko yokuzimela wodwa engagqilazwa ngabantu bokuza ababezohuquluza umnotho wezwekazi. Ngalonaleli langa kumatshumi amahlanu lesikhombisa eminyaka eseyadlulayo, kulapho okwasungulwa khona iNhlanganiso yaMazwekazi e-Afrika okulamhla asethiwa…

READ MORE
Giya Mthwakazi

INXEBA

GIYA MTHWAKAZI Lamhla imbongi yokuqala esilayo ibe igiya ngoMkhosi weLanga lokuthakazelela i-Afrika, izwekazi lethu. Ezinye izimbongi ezimbili ziloba ngokwehlukeneyo. Ake sizwe ukuba zisiphatheleni lamhlanje. INXEBA Liyatshotshozela,Liyafutha,Lifuthela mina ngedwa,Libuhlungu,Limis’ ilanga saJoshuwa eBhayibhilini,Limis’ umhlab’ ungazingelezi. Oth’ uyaz’ ukuthi ngizizwa njani kazi!Uyafanisela,Yinhliziyo yam’ ekwaziy’ ukufutha,Kayilibuz’ emuntwini lel’ ithuthuva,Ilobomvu,Njal’ ilamahwil’ amnyama. Ongangaziyo kaboni hlupho,Ongaziyo ngingamfihlel’ afihleleke,Oseduz’ angazibon’ izinyembezi,Angizw’ angizwele,Alale…

READ MORE
Giya Mthwakazi

NGEHLULEKIL’ UKUFUNDA

GIYA MTHWAKAZI Lamhla imbongi yokuqala esilayo ibe igiya ngoMkhosi weLanga lokuthakazelela i-Afrika, izwekazi lethu. Ezinye izimbongi ezimbili ziloba ngokwehlukeneyo. Ake sizwe ukuba zisiphatheleni lamhlanje. NGEHLULEKIL’ UKUFUNDA Ngiyingane yegula kusobhuk’ omkhuluUNhlanhla yingane yesihlahla kubabaUMadolo yingane yedolo kubabaNgangingemfe ngingebel’ emfundweniNgakhethwa ngasiw’ emfundwen’ ephezuluNguMkhethw’ ubaba lomam’ umkaMkhethwaAbafowethu basala beyizikhothamfe beyizimfeBengaz’ okuqukethwe ngelakusasaUkuvuna imf’ emfundweni. Zivele kazikhulelw’ intandokazi kukhulelw’…

READ MORE
Giya Mthwakazi

AKUVUMI NGITHULE

GIYA MTHWAKAZI Nanzi njalo ezinye izimbongi esizithandayo njalo esesizijwayele. UNokubonga Mpofu laye uyalila ngeKhorona. UMartin Mlilo uthukuthele udl’ inja ngalokhu okubonwe ngabanengi kusenzakala kuyole iviki iqala, abomthetho behlukuluza odade abathile kwelinye lamalokitshi koBulawayo. Uyadubuka, uthi ‘Akuvumi Ngithule’. Wena-ke uthini? AKUVUMI NGITHULE Akuvumi ngithul’ inhliziyo yam’ ivov’ igaziIklezulwe ngensimb’ ebukhaliSidl’ imbuya ngoluthi,Ngeqiniso siyigoqoza ngolim’ ixhwathaAmapholis’ asidlisa…

READ MORE
Giya Mthwakazi

IKHORONA

GIYA MTHWAKAZI Nanzi njalo ezinye izimbongi esizithandayo njalo esesizijwayele. UNokubonga Mpofu laye uyalila ngeKhorona. UMartin Mlilo uthukuthele udl’ inja ngalokhu okubonwe ngabanengi kusenzakala kuyole iviki iqala, abomthetho behlukuluza odade abathile kwelinye lamalokitshi koBulawayo. Uyadubuka, uthi ‘Akuvumi Ngithule’. Wena-ke uthini? IKHORONA Wafika sazulu bengalindele abantuBekuzwa ngelikabathi bethi usesekhatshanaUseseyindumela usaziwa usengaphetsheyaKolwandle Wafika ungazange wazibikaUngazange uqoqodeWafika sasivunguzane esiphothulayoAwuzange…

READ MORE