Gogo's News

Gogo Nkala

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Lamhla ngithi, KHISIMUSI ENHLEKAZI kini lonke! Asihlanganyeleni lezingelosi zasezulwini sithi, “Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu, lokuthula emhlabeni ebantwini abathokozelwa nguye” uLukha 2:14. Yebo, ungu-Imanuweli, iNkosi ilathi, uMesiya. Umoya wami uthi, “Ngci, ngci bo!” Wena-ke?

READ MORE

Gogo Nkala

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Mina ngimangele! Asazi wena. Sifike njani kulesisibanga? Sisungula umnyaka lo kuZibandlela kwakumnyamana ukuthi sizaluhamba njani loluhambo. Kodwa nanko, sesiwuthi phutshiyani umnyaka. OPhezukonke ulomusa. Uthembekile. Ngumgcini omkhulu. Usinakekele. Uhambe lathi ebunzimeni bendlela. Siyabonga! Sicela enye yezimbongi kuviki elizayo ike iphungugiya Ngaye bo. Imhaye! Yethule zonke izibongo zakhe, ithokoze langokuzalwa kwakhe. Haleluya!

READ MORE

Gogo Nkala

Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Siyabonga ngempilo, nanku sesisemaphethelweni omnyaka singananzelele. Indaba esegudwini lizulu elinayo. Siyawabonga amazolo kakhulu, loba nje kwezinye izindawo bekudaleka umonakalo. Yimpilo. Siphila ngethemba lekusasa engcono. Sisakhangelele imicimbi yokuthakazelela iKhisimisi, siyawulangatha umusa wokugcinakala kwabethu besangena izindlela kuyaluzelwa kuyiwa hlangana lezihlobo, ukukholisa ndawonye lokuphumula. Sikhulekela ukuvikelwa ezindleleni.

READ MORE
Gogo's News

Gogo Nkala

Ekuhle Mthwakaz’ omuhle!Isigcawu sinqunu lamhlanje! Hatshi, ungacabangi ukuthi sesibhajelwe edakeni saxakela! Cha, cha! Kukhona esikulungisayo. Sibekezelele. Siyeza. Ake usiqaze njalo kuviki elizayo. Kusamele ngithi, siyadumisa ngamazolo bant’abahle. Bekutshisile. Siyaloyisa ukuthi liqhubeke lithela sithole amanengi amanzi. Kodwa, qhubeka uloba wena kaMthwakazi. Ilanga liphuma lendaba litshone lendaba. Izenzakalo zansuku zonke ziyakuthinta na? Ziyabunwaya na ubuchopho bakho? Luyadikiza…

READ MORE
Gogo's News

Gogo Nkala

Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Kuleliviki siletha ukubonga okukhulu kuJehova wamabandla. Izibongo zimfanele Yen’ oPhezukonke. Sidumisa khonalokho ukuthi amathonsi aseke athi tho, ezindaweni ezithile. Loba nje lingakahlanganisi ilizwe lonke, lanjengoba umhlabathi ungakamunyi wakholwa, lamadamu asigcinela amanzi awakatholi okunganani, siyabonga.  Lesikhudumezi lesi ebesibulala abantu, siyabonga ukuthi sesithe khothololo. Silokhu sicela ukuze izifuyo ebezingakacubi, zisile, zivuke, ikakhulu njengoba sekuzakuba…

READ MORE