Inganekwane kaGogo

UNdlovu loMvundla

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane imayelana loNdlovu lezigigaba zakhe loMvundla. Kuthiwa kudaladala izinyamazana zeganga zisakhuluma, zonke ezeguswini zazizwanana kakhulu. Zazihlala zisizana zizwelana kulokuthula phakathi kwazo. Kodwa kwakusenzeka enye iphongwehluka kwezinye yenze izinto ezimbi ezingamukelekiyo kuzinyamazana ezinengi. Lokho yikho okwenziwa nguMdala uNdlovu. Wasuka wazibona ubukhulu, waziqhenya ngabo.…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

Kungani UNdlovu Elomboko

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNdlovu, ukuba kungani elomboko. Liyawazi umboko wendlovu bangane? Umboko yisitho sendlovu esiyingxenye yomlomo lamakhala amade asebenza ukunuka, ukuphefumula, ukunatha lokukhupha umsindo owenziwa zindlovu. Uyisitho esilengayo esilembaxanyana ezimbili ekucineni kwawo eziyizo ezisebenza njengeminwe ukudobha izinto ezincane. Umboko uyakha amahlamvu phezulu…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UNgulungundu Lomlomo Oyinhlikinhliki

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana loNgulungundu, lokuthi yini eyenza waba lomlomo oyinhlikinhliki, inhlikibonda. Kuthiwa kudaladala, izinyamazana zisakhuluma, zaziphila zonke ngokuthandana egangeni, ezinkulu lezincane. UNgulungundu ngaleso sikhathi kuthiwa wayeyinyamazana encane, enhle, ebukekayo okwamagama. Wayethole umlindi owawutshiywe ngenye inyamazana, wasewulungilungisa ukuze azihlalele kuwo kuhle. Wayengadingi okudliwayo…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

UMpisi Ulingisela UMvundla

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane imayelana loMvundla loMpisi; lomvuzo wokulingisela lokho umuntu angelaqiniso lakho. Kuthiwa kudaladla izinyamazana zisakhuluma, uMvundla wayesaziwa ngokuhlakanipha. Wayengusomaqidlana, uphunyuka bemphethe. Wayengakhathali kumbe ngumngane wakhe kumbe yisitha sakhe. Wayekhathalela usapho lwakwabo kuphela zwi. Zinengi izinyamazana ezazifisa ukuba ngumngane kaMvundla, zithanda amacebo akhe akhaliphileyo.…

READ MORE
Inganekwane kaGogo

Ubuthutha BukaNkawu Nene

Woza Uzokuzwa Mngane… Indaba yethu yethiwa nguGOGO uBARBARA NKALA INGANEKWANE Inganekwane yethu yalamhla bangane bakaGogo imayelana lobuthutha bukaNkawu Nene. Ubuthutha bangane buyalimaza. Bubi. Umuntu oyisithutha kwesinye isikhathi wenza into elimazayo ecabanga ukuthi uhlakaniphile, athi qaqabu sekuvele ingozi engasasizeki. UNkawu Nene wayephila emulini yezinkawu, eloyise, lonina kunye labafowabo. Abazali babebakhulisa kuhle abantwababo bebalaya kokuphela. Abanye babelalela…

READ MORE