LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Izindlela Zobuntu

UBUNTU Sesixoxe ngokunengi kakhulu okubonisa ukuthi umuntu ngumuntu olobuntu. Zinengi kakhulu izinto ezibonisa njalo zitshengise ubuntu. Azipheli. Lapha ngizabalisa ezithile. Ukukhulumela phezulu phakathi kwabanengi Okokuqala, umuntu olobuntu kakhulumeli phezulu loba aklabalale phakathi kwabanye abanengi. Kulabantu abathanda ukukhulumela phezulu ukuthi wonke umuntu alalele bona loba bengelani lenkulumo yakhe. Bavala bavimbanise yonke indawo, kumbe kusendlini, kumbe kusebhasini,…

READ MORE
IZAGA

Ukuzwa Elikantulo

IZAGA Kulenganekwane eyethiwayo ethi unwabu wake wathunywa yiNkosi ebantwini bayo ukuyabatshela ilizwi elihle ngokuthile eyayizabenzela khona. Pho unwabu ngokunwabuzela waqeda eside isikhathi esendleleni ehamba elokhu esikiza. Kuthiwa iNkosi yananzelela ukubana ilizwi layo lilokhu lingakafiki ebantwini bayo. INkosi yasibiza untulo imthuma ilizwi elifanayo ebantwini bayo. Kodwa untulo ngokuxhwala ayeyikho khona wasuka wazimisela ukuthi abantu uzabatshela lokho…

READ MORE
Ulimi Lwakho, Ilifa Lakho

SITHINI ISINDEBELE?

Ngikwamukele mfundi webanga lemfundo yesecondary kusigaba sethu esithi, SITHINI ISINDEBELE? Kulesi isigaba injongo yethu yikuthi sifundisane ngokusetshenziswa kolimi lwesiNdebele ngendlela etshengisa ukulwazi lokwenelisa ukugabaza ngalo. Kulesi isifundo ngizathanda ukuthi kesifundisane ngamabala atsho izinto ezimbili ezehlukeneyo ezingelakho ngitsho ukudlelana, lalawo atsho izinto ezimbili ezilengcazelo ezilokudlelana. Sande ukuwahlanganisa amabala la siwathathe njengamabala akusigaba sinye wona ehlukile. Ahlelwa…

READ MORE
IZAGA

Amanzi ezwiwa ngodondolo

IZAGA Umuntu ohamba ephethe udondolo luba yisikhali esisizayo kakhulu ngezindlela ezinengi. Kuthi loba efika emfuleni ogelezayo engabonisisi ukuba kambe ungabe utshona okunganani, kamani aphongubhudlukela nje engena emanzini. Uqala axhonxe ngalo udondolo lwakhe abesebona ngalo ukuthi kambe amanzi manengi okungakanani. Ubona ngalo ukuthi kambe kuyachapheka na. Nxa udondolo lungahle lutshone ntwa uyalimuka ukubana ukuchapha kungaba yingozi,…

READ MORE
IZAGA

Kufe Igula Elilamasi

IZAGA Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu.  Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi…

READ MORE