LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Ubuntu Bethu

UBUNTU Ubuntu bethu buzibonakalisa ngezindlela ezinengi ezahlukeneyo. Ubuntu bethu ngobethu thina abantu. Okunye esiyikho lokwenza kwethu kungakhanya sengathi yibuqaba kwabanye abantu bezinye izizwe kanti hatshi, yibo ubuntu bethu. Labo balezabo izindlela abahloniphana ngazo.  Ubuntu bethu buthi nxa umntwana ephakathi kwabadala, kumele aguqe phansi loba aquthe phansi loba ahlale phansi. Yiyo inhlonipho. Sasibezwe abadala bekhalimela abantwana…

READ MORE
IZAGA

Umlomo Awugcwalelwa Mfula

IZAGA Isaga esithi Umlomo awugcwalelwa mfula siyatshiwo emuntwini okhuluma sengathi into akhuluma ngayo ilula, angayifeza kanti mpu. Kulula ukukhuluma kodwa ukwenza kuba nzima.Kulula ukuthembisa ukuthi uzacenta iguma lonke ulithanyele kuhle kodwa kwehlule. Kulula ukuthembisa ukucacada isitsha sonke samazambane kodwa kube khona okuba ngumgoqo ucine ungaqedanga. Asithi uNtombana uthembise unina ukuthi uzakuyathatha isipho sesitsha esigcwele amakhomane,…

READ MORE
Ulimi Lwakho, Ilifa Lakho

SITHINI ISINDEBELE?

Ngikwamukele mfundi webanga lemfundo yesecondary kusigaba sethu esithi, Sithini IsiNdebele? Kulesi isigaba injongo yethu yikuthi sifundisane ngokusetshenziswa kolimi lwesiNdebele ngendlela etshengisa ukuba lolwazi lokwenelisa ukugabaza ngalo. Kulesi isifundo ngizathanda ukuthi siqhubeke ngesifundo sethu samabala atsho izinto ezimbili ezehlukeneyo ezingelakho ngitsho ukudlelana lalawo atsho izinto ezimbili ezilengcazelo ezilokudlelana. Uzakhumbula mfundi ukuthi kusifundo sakuqala ngaveza ukuthi sande…

READ MORE
IZAGA

Akusilima Sindlebende Kwaso

IZAGA Isilima libala ebelisetshenziswa izolo nxa kukhulunywa ngabantu abaphila lokukhubazeka. Abazali bangathola umntwana ophila lokukhubazeka, abahlali bekhangele ukukhubazeka lokho. Bacina bemkhangela nje njengomntanabo ofana labanye, bamthande. Ukukhubazeka kwakhe kubonwa ngabanye abantu abangahlali kulelo khaya. Yibo abakunanzelelayo lokho. Nxa kuthiwa akusilima sindlebende kwaso, kwande ukutshiwo nxa umntwana loba othile enze into embi engathandekiyo kwabanye abantu kuleyo…

READ MORE
LAPHA LALAPHAYA – LOKHU LALOKHUYA

Ubuntu Yikwenza Ofisa Kwenziwe Kuwe

UBUNTU Besiledili elikhulu. Bebekhona ngobunengi babo abantu. Kwaxoxwa, kwadliwa kwasuthwa, kwajatshulwa. Kuthe kufika isikhathi sokuchitheka abantu bangena ezimoteni abeze ngazo kwasala kuthe hlikilili imiganu yonke indawo, izimbiza ezihlihlayo, lengcekeza yezimbodlela ezinatheleyo lokunye okunjalo. Ukubhekana lenhlikinhliki kwaba ngokwabaluthwane abalapho ekhaya. Sengakubona njalo kanengi abantu abatsha becele ukuzakwenzela imihlangano yabo emzini othile. Kuxoxwa kujatshulwa befundiswa, bayabe bephiwa…

READ MORE