IZAGA

Amanzi ezwiwa ngodondolo

IZAGA Umuntu ohamba ephethe udondolo luba yisikhali esisizayo kakhulu ngezindlela ezinengi. Kuthi loba efika emfuleni ogelezayo engabonisisi ukuba kambe ungabe utshona okunganani, kamani aphongubhudlukela nje engena emanzini. Uqala axhonxe ngalo udondolo lwakhe abesebona ngalo ukuthi kambe amanzi manengi okungakanani. Ubona ngalo ukuthi kambe kuyachapheka na. Nxa udondolo lungahle lutshone ntwa uyalimuka ukubana ukuchapha kungaba yingozi,…

READ MORE
IZAGA

Kufe Igula Elilamasi

IZAGA Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu.  Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi…

READ MORE
IZAGA

Ukwesaba Umnyama Ongelampisi

IZAGA Umnyama uyesabeka bakithi. Mina angiwuthandi umnyama, ngiyawesaba. Kudala khona ngisemncane ngangingaqali ukuphuma endlini ngingedwa, emnyameni, ikakhulu ekhaya emaphandleni. Umnyama uqukethe izinto eziyingozi esingaziboni kuhle ngoba kumnyama. Nxa uhamba emnyameni unganyathela inyoka ikulume ngoba ungayiboni. Ungakhutshwa ngamatshe. Ungahlatshwa yizigodo. Unganyela emagodini. Sithanda ukuhamba ekukhanyeni. Emnyameni kulezinyamazana eziyingozi njenge nyoka, lezinye ezimbi ezifana lempisi yona ethanda…

READ MORE
IZAGA

Selidumela Emansumpeni

IZAGA Kudala, ngisengumntwana ngangingasizwisisi isisusela salesi saga. Ngangiyizwa inkulumo yokuthi ‘Selidumela emansumpeni’ ngacina ngizwisisa ukuba isiga lesi sitsho ukuthi okuthile okufanele kwenzakale sekuseduze ukuba kwenzakale loba kupheleliswe. Ngangisazi izulu liyilo elidumayo kodwa ngangingazi ukuthi ibala elithi emasumpeni litshoni. Mina ngangisazi insumpa. Liqhutshana elimnyamana elibutshelezi loba lingesilokho elimila ebusweni bomuntu loba ngaphi emzimbeni, ibala lalo lingafani…

READ MORE
IZAGA

Inhlanzi Itshelwe Ngamanzi

IZAGA Isaga esithi inhlanzi itshelwe ngamanzi sande ukutshiwo nxa kuhlekwa umuntu obezithemba loba eziqakisa. Inhlanzi iphila kuhle emanzini. Emanzini kusekhaya impela. Iyathokoza, intsheze, itshelele njalo iphile kuhle. Sewake wabona inhlanzi ilapho okungelamanzi? Iyahawula. Iyabhinqika, izame kodwa kungavumi ukuntsheza ngoba ingekho emanzini, okulikhaya layo. Ingahlala okwesikhathi ingekho emanzini iyafa lokufa ngoba phela iphefumula kuhle nxa isemanzini.…

READ MORE