IZAGA

Umlomo Awugcwalelwa Mfula

IZAGA Isaga esithi Umlomo awugcwalelwa mfula siyatshiwo emuntwini okhuluma sengathi into akhuluma ngayo ilula, angayifeza kanti mpu. Kulula ukukhuluma kodwa ukwenza kuba nzima.Kulula ukuthembisa ukuthi uzacenta iguma lonke ulithanyele kuhle kodwa kwehlule. Kulula ukuthembisa ukucacada isitsha sonke samazambane kodwa kube khona okuba ngumgoqo ucine ungaqedanga. Asithi uNtombana uthembise unina ukuthi uzakuyathatha isipho sesitsha esigcwele amakhomane,…

READ MORE
IZAGA

Akusilima Sindlebende Kwaso

IZAGA Isilima libala ebelisetshenziswa izolo nxa kukhulunywa ngabantu abaphila lokukhubazeka. Abazali bangathola umntwana ophila lokukhubazeka, abahlali bekhangele ukukhubazeka lokho. Bacina bemkhangela nje njengomntanabo ofana labanye, bamthande. Ukukhubazeka kwakhe kubonwa ngabanye abantu abangahlali kulelo khaya. Yibo abakunanzelelayo lokho. Nxa kuthiwa akusilima sindlebende kwaso, kwande ukutshiwo nxa umntwana loba othile enze into embi engathandekiyo kwabanye abantu kuleyo…

READ MORE
IZAGA

Ukuzwa Elikantulo

IZAGA Kulenganekwane eyethiwayo ethi unwabu wake wathunywa yiNkosi ebantwini bayo ukuyabatshela ilizwi elihle ngokuthile eyayizabenzela khona. Pho unwabu ngokunwabuzela waqeda eside isikhathi esendleleni ehamba elokhu esikiza. Kuthiwa iNkosi yananzelela ukubana ilizwi layo lilokhu lingakafiki ebantwini bayo. INkosi yasibiza untulo imthuma ilizwi elifanayo ebantwini bayo. Kodwa untulo ngokuxhwala ayeyikho khona wasuka wazimisela ukuthi abantu uzabatshela lokho…

READ MORE
IZAGA

Amanzi ezwiwa ngodondolo

IZAGA Umuntu ohamba ephethe udondolo luba yisikhali esisizayo kakhulu ngezindlela ezinengi. Kuthi loba efika emfuleni ogelezayo engabonisisi ukuba kambe ungabe utshona okunganani, kamani aphongubhudlukela nje engena emanzini. Uqala axhonxe ngalo udondolo lwakhe abesebona ngalo ukuthi kambe amanzi manengi okungakanani. Ubona ngalo ukuthi kambe kuyachapheka na. Nxa udondolo lungahle lutshone ntwa uyalimuka ukubana ukuchapha kungaba yingozi,…

READ MORE
IZAGA

Kufe Igula Elilamasi

IZAGA Igula yisiphathelo samasi. Kudala sasingesenziwe ngekhomane elikhulu, loba iqhaganyana. Amasi ayikudla okumnandi kakhulu. Ayikudla okulomsoco. Adliwa ngezindlela ezimbalwa, ukutsheba isitshwala, loba sivutshiwe, loba engumcaba. Ukuthi kuze kutholakale amasi, loba izankefu, kuthatha uchago olunengi oluvuthiswayo kube sekulokhu kukhanywa umlaza. Pho-ke nxa igula elilamasi lingachitheka kumbe lihle life kuyabe kuyikulahlekelwa okukhulu kakhulu.  Umuntu olungileyo unjengegula elilamasi…

READ MORE