NOTICES

IMIBIKO

UMNCINTISWANO WOKULOBA INDATSHANA EMFITSHANE NGESINDEBELE Mthwakazi omuhle, nanti ithuba lokuthi ulobe unonise isiphala solimi lwakho! Gagadlela lelithuba ubalelwe kulabo abaphehla ilifa lalamuhla lelakusasa. Loba INDATSHANA EMFITSHANE ngesiNdebele esicacileyo. INDATSHANA yakho ingaba lamabala aphakathi kwe 700 kusiya ku2000. Okukhulu ngumnkantsho wayo.  Zikhethele udaba oluphathelene lalokhu okwenzakalayo empilweni yalamhla ulobe indatshana yakho ngakho.  INDATSHANA yakho ayibe ngumsebenzi…

READ MORE