Sithini Isindebele

Imihlobo Yenhlabathi

Uthuli: yinhlabathi elenhlamvana ezincane kakhulu, elula njengempuphu, evuma ukuphetshulwa ngumoya.  Ihlabathi: yinhlabathi engavundanga kakhulu njalo nxa kune izulu amanzi ayaphangisa ukutshona enhlabathini enjalo. Indawo elihlabathi ayidingi zulu elinengi kakhulu. Iyavuma izilimo ezinjengo mumbu lokunye.  Ubhuqu: yinhlathi ecoleke kakhulu, ebanengi ikakhulu endleleni. Yinhlabathi engelamagade, eluthuli,  njalo nxa umuntu enyathela unyawo luyatshona ebhuqwini. Isibomvu: yinhlabathi ebomvana ngombala. Isibomvu siyabamba amanzi nxa izulu…

READ MORE
Sithini Isindebele

Ukusetshenzwa Kwamabele Esevuniwe

ULIMI LWAKHO Ukuvuna  Ukuvuna yikwehlukanisa izikhwebu zamabele asevuthiwe lamahlanga, amabele abe esesiwa ngekhaya. Ukuhluba  Ukuhluba yikukhupha ikhasi esilimeni esinjengomumbu, loba imfe. Ukubhula  Ukubhula yikutshaya ngobhulo amabele asevuniwe kusehlukaniswa inhlamvu zamabele lamakhoba. Ukuhulula  Ukuhulula yikwahlukanisa inhlamvu zomumbu lesiqu. Ukuhlungula  Ukuhlungula yikwahlukanisa amabele lamakhoba ngokhomane. Kugunquziswa ukhomane ukuze amakhoba ahlale phezu kwamabele abesesuswa ngezandla. Ukusesetha  Ukusesetha yikusebenzisa…

READ MORE
Sithini Isindebele

UKULIMA EMASIMINI

ULIMI LWAKHO Ukulima – Nxa umuntu elima uyabe esebenzisa ikhuba ukuphendula umhlabathi ukuze ahlanyele inhlanyelo ezathela. Ukucenta – Nxa umuntu ecenta uyabe esebenzisa ikhuba loba esinye isikhali ukukhupha ukhula loba utshani egumeni loba emasimini. Ukuhlakula/Ukuhlakulela – Nxa umuntu ehlakula loba ehlakulela uyabe esebenzisa ikhuba ukukhupha ukhula lapho okulezilimo khona. Ukuqhatha – Nxa umuntu eqhatha uyabe…

READ MORE
Sithini Isindebele

Uchago lokudla okwenziwa ngalo kanye lezitsha oluphathwa ngazo

Kulesi isifundo ngizathanda ukuthi kengabelane lani ngochago lokudla okwenziwa ngalo. Luya lufiphala ulwazi lwethu njengamaNdebele ngokudla kwethu kwezolo. Ngizathanda ukuthi kesikhumbuzane njalo sifundisane ngalolu udaba. Ngiyakholwa ukuthi umfundi wolimi kanye lombalisi wakhe bazaphathiseka ngalolu ulwazi. Amanye amagama achazwe kweyanywe engcazelweni eziqukethwe ku-Isichazamazwi SesiNdebele esahlelwa nguHadebe labanye. Ngiyakhuthaza abafundi lababalisi bolimi ukuthi babe laso ngoba singesokuqala…

READ MORE