Ukuphawulwa/Ukuchazwa komdlalo Kuqakathekile ukuthi umlobimdlalo engakalobi ugwalo lwakhe aqale azi ukuthi umdlallo uvele uyini. Lokhu kuzakwenza ukuthi lo olobayo aphume lomdlalo olesisindo. Umdlalo uyikulingisa impilo, uyisibuko sempilo. Ngomdlalo silakho ukuma eceleni sibukele impilo njalo sibone ukuthi siphila njani. Abaqeqetshi abanengi sebephawule umdlalo ngendlela ezitshiyeneyo. Ingqungquthela ngokulotshwa kwemidlalo u-Aristotle ubona umdlalo uyikulingiswa kwesehlakalo. UMayor yena ubona…