Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Intandane izwela kwabanye Isaga lesi sande ukutshiwo siqondiswe emuntwini ongabe ephakathi kokuhawula mhlawumbe lokuzidela ngoba ebona sengathi akukho okungamsiza. Ikanti-ke banengi abakhula bezintandane kodwa benze kuhle kakhulukazi empilweni. Phela sasibone sengathi abantwana abaphumelelayo abenza kuhle yilabo abalabazali ababanakekelayo, ababapha konke abakuswelayo. Abanye abanjalo basuka behluleke ngoba bezitotoza besenzelwa konke. Ongelabani uyaphumelela ngokuzimisela lokubekezela lokuhlakanipha. Uba…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

VUKA MNTOMTSHA!!

Mngane, Mntomtsha! Ngiyabingelela mngane! Ngiqome ukukulobela incwadi le njengoba utshikatshika kulo umhlaba ohlabayo. Lami ngivela lapho. Ngifisa ukwaba umbono wami ngenxa yalapho engidlule khona. Mngane, kubalulekile ukulungiselela impumelelo. Ukuphumelela akubikho ngenhlanhla, kodwa kungumvuzo wokusebenza kanzima, ukuzinikela kanye lokholo oluqinileyo. Indlela yakhona ayilula. Ilemiqanso lamagodigodi, ikakhulu ngalesi simo selizwe. Siyakhala sonke ngohlupho lwemali, olwemisebenzi engabonwayo, lokunye…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ukutshikatshika 2

VUKA MNTOMTSHA! Impilo yalamhla ngeyokutshikatshika. Akukhathalekile kumbe kusemaphandleni ezabelweni kumbe kusemadolobheni. Kudinga umunu ozimisele ukuginqa ukuze aphile. Kudinga umuntu okhutheleyo. Phela ivila lidla ubuvila balo. Sasizwe njalo kuthiwa asikho isikhwehle esiphandela esinye.  Asikho isikhathi sokubhoda lemithunzi libalele, kumbe ukukholisa ukulothamela elikaNhlangula ungazi ukuthi uzaphila ngani. Ayisiso isikhathi sokuba lamakhetha lesi. Okuvukileyo yikho! Xhaka! Kuze kuvele…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ukukhuthala Kulezithelo Ezinhle

VUKA MNTOMTSHA! Umuntu okhutheleyo ngumuntu osebenza ngokuzikhandla ethathela lokho akwenzayo phezulu, engatshengiseli ukudidwa masinyane loba ubuvila. Onjalo-ke uyathandeka. Ufunakala ngapha langaphaya. Uphanga aphakanyiswe lapho akhona uthole esephezulu le engqongweni, ikanti osowabo abangamavila besele le emuva. UBhekani loSazini baphutsha kanyekanye esikolo, bathola izicoco zalokho ababekufundele, bathokozelwa yizihlobo kwakuhle kwanjeya. Baqala ukudinga imisebenzi ebafaneleyo, betshaya izincingo, besiya…

READ MORE
Vuka Mntomtsha!

Ukutshikatshika

VUKA MNTOMTSHA! Ukutshikatshika yimpilo. Ayikho into enhle ekhithika ezihlahleni njengamahlamvu. Yonke into enhle, elusizo, iyaginqelwa. Ezweni lakithi, umkhonomi uyabheda. Sekuleminyaka amandastri, izibhedlela, ezokulima, emahofisini amakhulu, lezikolo ngokwazo kungekho okujuluka saluju lwenyosi. Sekuleminyaka abazali lezihlobo betshaya umpululu, kugiywe kuthatshelwa umuntu omutsha ophumelele kuzifunda zakhe ekolitshini loba enyuvesithi. Uyabe esethole isicoco sakhe esihle. Kodwa, ukuthola umsebenzi ofaneleyo…

READ MORE