Kambe Mzalwane ungathi ubona iphimpi likuhubela selivuse ikhanda, ungaqala ulibukele. Mina ngingahle ngithi nyawo ngibeletha. Lapho ubona isitha, uyabe ubona ingozi. Ingozi ithi, “Bhasop!” Ithi, “Baleka!” Omunye uMhlabeleli weZansi, uNobethembu, uyagabaza esithi, “Baleka Ngenyawo Zombili!”    

Sikhona-ke isitha esikhulu esixwayiswa ngaso eNcwadini eNgcwele. NguSathane. Siyaxwayiswa ukuthi kufanele sizithibe, siqaphele ngoba uSathane uhlezi ezulazula enkunyayila njengesilwane esibhongayo sidinga esingamqhoba (1 uPhethro 5:8). Into nje yikuthi uSathane kezi kithi enjengenunu. Inunu iyabalekelwa. USathani uza engumntu omuhle loba into enhle elongekileyo. Lemibhalo uyayazi, kodwa uyayiphendulela ukuze silahleke esikhohlisa.      
   Nxa esihohobela, kusamele afice sibophe zaqina, simi okholweni lwethu singanyikinyeki. Kumele afice sigcike zonke izikhala angangena ngazo, simncitshe indlebe, njalo singamkhangeli. Siyafunda eNcwadini eNgcwele ngejaka lako-Israyeli, uJosefa, owathengiswa ngabafowabo ababelomhawu ngoba ethandwa kakhulu nguyise. Wathengwa nguPhothifa, omunye wezikhulu zikaFaro eGibhithe. Kwathi ngoba uNkulunkulu elaye uJosefa, umuzi kaPhotifa wabusiseka nxazonke.  
        Kuthiwa uJosefa wayemi kuhle ebukeka. Wasehawukelwa yinkosikazi kaPhothifa yafisa ukulala laye. Kodwa uJosefa ngokwesaba uNkulunkulu, wenqaba. Wathi, “Ngingayenza kanjani into embi kanje ngenze isono kuNkulunkulu?” UJosefa kakhulumi langoPhothifa, uthi isenzo leso esibi yisono kuNkuklunkulu.           
Kuthiwa, wathi loba umama lo emphikelela uJosefa insuku ngensuku, wala ukuthi alale laye lokuthi ahlale laye. Kodwa ngolunye usuku uJosefa esendlini esebenza, nango umkaPhothifa emnyenyela. Awu, dumeliyani! UJosefa wadlubulunda, waphunyuka, waphuma endlini isambatho sakhe sathi nyomu, sasala ezandleni zomkaPhothifa. UJosefa wayebalekela isono.  
        Wena-ke mzalwane, uyasibalekela isono kumbe uyayengeka umbambathane laso? YeBaba, baleka usindise umuzi wakho. Isidandane leso siqukethe itshefu. Insizwa leyo izakuthelela umkhuhlane omubi. Baleka! Muntomutsha, tshiyana labo abangane abatshona begone imbodlela zotshwala besithi yibukhwa. Baceze bekuyenga ngezidakamizwa. Baleka! Balekela isono. Wentombi, loba kuyikuthi usubhode inyawo zaze zatshona esiswini udinga umsebenzi. Ungaqali ukuvuma omkhulu lowo esithi ungalala laye uzakupha umsebenzi. Baleka! WeMama, balonyeyo labo. Baxwaye! Baleka!  
        UJakhobe 4:7 uthi, “Menqabeni uSathane, uzalibalekela.” Owesaba uNkulunkulu ulamandla okwenza okulungileyo, okuqondileyo.

Balekela isono uphephele eNkosini!

Asikhuleke: Nkosi Jesu, ngibuthakathaka ezilingweni. Ngisiza ungiphe amandla okuphunyuka emjibileni yesitha, ngibalekele isono. Amen! 

 Barbara Nkala