Kulengoma esayifundiswa nguKhulu wethu. Kade-ke wadlula uKhulu, kodwa lalamhla lokhu, lapho esihlangana khona njengemuli siyayihlabela ngoba kwakube kukunengi kakhulu esikubongelayo. Ithi yona:

Bong’uJesu moya wam’, Bonga ngiyathaba,
BonguJesu moya wam’, BonguJesu!

   Ngisemfitshane ngangingazi ukuthi ingamazwi oMbhalo, ahaywa ngumhlabeleli wodumo, inkosi uDavida kuHubo 103:1,2 owathi: 

Ibong’ iNkosi, mphefumulo wami, 
           Lakho konke okuphakathi kwami, 
akubong’ ibizo layo elingcwele.   
         Ibong’ iNkosi, mphefumulo wami,       
      Ungakhohlwa ngalokho ekusize ngakho. 

UMbhalo lo ngiwunanzelele sengingumuntu othe xaxa, ngibala iBhayibhili, ngathokoza ngathi, “Nanka amazwi engoma kaKhul’ uMakhalisa!”  
  Lami-ke sengafunda ukubonga iNkosi ngezikhathi zonke. Kunengi iNkosi esenzela khona ukusa kwamalanga. Kunengi iNkosi eyikho khona ezimpilweni zethu. Lamhla ngiphumile ezingutsheni zami ngiphila. Bakhona abangavukanga. Ngiyabonga. Zikhona iziphofu ezingabuboniyo ubuhle bonke lobu engibubonayo. Ngiyezwa, ngiyakhuluma, ngiyazihambela lapho engifuna ukuya khona ngezinyawo zami. Zikhona izacuthe, lezimungulu, lezigoga. Laba bantu abakhethanga ukuba njalo. Ngilemuli enkulu elothando. Ukhona umuntu ongela labani, okhukhuzwa yisizungu aswele lokuthi udubo alalo angalubikela bani. Ngiyasihlephula isitshwala izinsuku zonke. Ukhona olala ngenqweqwe zomlomo. Ngingabalisa ngisabalisa litshone ilanga.
   Okusobala yikuthi, loba silezinhlupho esibindana lazo, loba sikhahlamezeka empilweni, sicindezelwa, sigulelwa, sifelwa; asibokuthi loba sicela usizo eNkosini sibe lokubonga. Ithemba elikhona yikuthi siyazuza ukuthula ngaleyo ndlela. Siyavuna izibusiso ngokubonga.
Uma sikhumbula ngezindaba ezithile eziphathelene lokubonga eNcwadini eNgcwele, sibona ukuthi ukuba lenhliziyo ebongayo, kuba yikhiye ethile evulayo, besekuphuphuma izibusiso lamathamsanqa. Singakhangela indaba yabantu ababelobulephero, bamemeza uJesu becela ukusiliswa. Wathi kubo, “Hambani liyeziveza kubaphristi” (uLukha 17:14).  Besahamba, bazibona sebesilile. Isimanga sezimanga! Kodwa, ngoyedwa zwi owabuyela wayabonga. UJesu wamupha isibusiso sokuthi kahambe ayephila impilo egcweleyo.   
Ukubonga kuhle kakhulu. Kuyamthokozisa lobongwayo. Kuthi langabe ubebona sengathi konke okuhle akwenzayo akubonwa muntu, kuyize leze, athokoze, azizwe ethandeka. Usuka afise ukuhlala esenza okuhle.  
  Ake ucabange. Umoya wakho uyambonga na uJehova? Usabala inhlanhla lezibusiso na? Ngubani owalibala ukumbonga ngokuthile, ongambonga lamhla? Yebo, vula ucingo uhle umtshayele. Umbonge, ubonge loJehova ngaye.

Asithandaze: Baba osezulwini, ake ungisize ngingalibali ukukubonga lokukudumisa. Ngiyabonga Nkosi. Ulusizo lwami. Ungenzela konk’ okuhle. Ngiyakudumisa Baba. Amen.

Barbara C Nkala, Nhlolanja 2019