Impilo Entsha KuKhristu

UMUSA WANSUKU ZONKE

Impilo Entsha KuKhristu

Ngesikhathi sehlobo izihlahla zande ukuba lamahlamvu amahle, aluhlaza, acwazimulayo. Ayabe etshengisa impilo entsha njalo enhle. Kodwa, umumo womkhathi ungathi guqukiyani kusiya ngezigaba zomnyaka, ikakhulu ebusika, amahlamvu ezihlahla uthola eseguquke umbala eseluthuli loba umbala wodaka. Ayabe esemabi, esebunile, esetshwabhene. Acina ekhithika ngoba esefile engaseyiyo ingxenye yesihlahla. Laso isihlahla sisala sesimnyamana, sinqunu. Ungaphosa uthi sesifile, sesifanele ukuganyulwasibe zinkuni. Kodwa, phakathi siyabe siphila. Ungasigamula uyathola simanzi phakathi. Lingana izulu lentwasa siyaqhuma, ubone sekusiba lemponjwana zempoko. Ngesikhatshana uthola sesilamahlamvu amatsha, amahle, aqakezayo atshitshimbe lapho kulomoya. Ayabe etshengisa impilo ephuphumayo.

Injalo impilo entsha kuKhristu. Umuntu ongakamazi uJesu Khristu njengeNkosi loMsindisi wempilo yakhe uyaphila, kaphili. Uyaphila ngomzimba  kodwa ngaphakathi ufile esonweni. Unjengesihlahla esesifile esingasakhangeleki kuhle. UJesu wathi ekhuluma loNikhodemu, indoda eyeza kuye ebusuku ifisa ukwazi ukuthi umuntu angawubona njani mbuso kaNkulunkulu wathi, “Ngiyaqinisa ngithi, ngaphandle kokuba umuntu azalwe futhi, angeke awubone umbuso kaNkulunkulu (uJohane 3:3) UNkulunkulu uvele ehlezi edinga abalahlekileyo efisa ukubana baphenduke ezonweni zabo, balangathe impilo entsha kuye. Osezimisele ukuzalwa kutsha ngumuntu osekhethe ukuphila kuKhristu. Ngumuntu osekhethe ukutshiya okubi enze okuhle. Uyalahla amanga, inzondo, ukuhlukuluza abanye, lokunye okomhlaba owonakeleyo. Encwadini kaPhawuli elobela abaseKhorinte, uthi, “Ngakho uma umuntu ekuKhristu, uyisidalwa esitsha; okudala akusekho, sekufike okutsha” (2 KwabaseKhorinte 5:17). 

Uyafisa na impilo entsha kuKhristu? Phenduka, usindiswe. UNkulunkulu ulothando olumangalisayo. Yilo olwenza wathumela iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuze bonke abakholwa kuyo basindiswe. UKhristu wafela mina lawe. Kuthatha ukuba sivume izono zethu. Umbhalo uthi   uthembekile njalo ulungile ukusithethelela izono zethu asihlambulule kukho konke ukungalungi kwethu (1 Johane 1:9). Ngale indlela sizalwa ngokutsha, sibe lempilo entsha kuKhristu.

Bana yisidalwa esitsha kuKhristu ngokukhithiza inkuthunkuthu zonke ucele ukuthethelelwa.

Barbara Nkala