“Lindani likhuleke ukuze lingaweli ekulingweni. Umoya uyathanda, kodwa umzimba ubuthakathaka”uMakho 14:38.

            Maye ngesidensi! Isidensi yisitha. Ngumthakathi wezigodo. Umuntu olesidensi uzitshela ukuthi isikhathi sisekhona, uzakuthi esesenza. Omunye ubona ulutho oluhle abanye beluphanga azitshele ukuba balewala, uzakuthi eselwenza. Athi qaqabu lungasekho acine esesithi, “Ngabe ….” Isidensi senza umuntu avilaphe ukwenza khathesi, acine ebalekelwa yimfundo, loba aphunyukwe lithuba lokuqala umsebenzi othile loba ibhizimusi. Umuntu olesidensi kungani udiniwe. Uthathela emuva, njalo kungani kalandaba loba indaba elayo. Isidensi senza umuntu angananzeleli ukuqakatheka kwalokho okwenzakalayo ngaleso sikhathi.

            Abafundi bakaJesu bake bahlaselwa yisidensi ngesikhathi esasiqakatheke kakhulu empilweni yeNkosi yabo. Kanengi uJesu esahamba lapha emhlabeni, wayenyamalalela abantu acatshe nxa befuna ukumenza inkosi (uJohane 6:14, 15); loba ukumbulala (uJohane 5:16, 17). Wayesitsho athi isikhathi asikafiki ukuthi bamenze lokho. Kodwa, ngalesisikhathi esiyathandaza ensimini yaseGetsemane, sasesifikile isikhathi. Kwasekuseduze ukuba angene indlela yokuthwala izono zabantu esiphambanweni. Kwakungelula. Wayihamba yedwa leyondlela kusukela ethandaza kuNkulunkulu uYise ngoba abafundi bakhe baba lesidensi balala. Wayefisa bathandaze laye. Nxa usebunzimeni uyacela izihlobo labangane, labazalwane bathandaze lawe. Kudanisa kanjani ukuthi uvula amehlo uthole bonke obathembileyo bezihoqela. Labasekhwapheni, uPhethro loJakhobe loJohane balala. Watshikatshika eyedwa uJesu.

            Nxa kulolutho oluqakathekileyo, futhi ukubona ukuqakatheka kwalo, lusitsho impilo lokufa, awulali. Udinga amacebo, uthandaze, ulwe uze unqobe. Abafundi banqundeka ngesidensi balala. Kathathu iNkosi uJesu itshikatshika ngendaba yokuyabethelwa, yayibathola bephethwe yibuthongo. Bathi qaqabu uJesu esebotshwa. Asehlukananga labo abafundi. Kukangaki kumele uthandaze kodwa uzithole usujumekile walala? Kukangaki kumenyezelwa ukuthi kuyehlanganyelwa emthandazweni kodwa wena uzihlalele ngekhaya uzenzele okunye okufunayo, loba ulale? Phaphama mzalwane! Vuka! Khuleka! Tshengisa ukuzinikela kwakho eNkosini.

            Xotsha isidensi lokuwela esilingweni ngokuguqa uthandaze.

Barbara Nkala