Kudala sisengabantwana nxa sisithi sesikhuluma iqiniso elipheleleyo, sasifumba imilomo sithi, “Mngciii! Khange!” sisitsho sidlulisa inkomba endebeni sikhombe phezulu besesiphambanisa inkomba zezandla zozimbili phambi kwethu senze isiphambano. UJesu nguye iqiniso. Isiphambano sisikhumbuza uJesu. Yena uliQhawe lesiphambano. Izwi lithi, “Yena ngokwakhe wathwala izono zethu emzimbeni wakhe esiphambanweni ukuze siphephe ezonweni njalo siphilele ukulunga:…” 1 uPhethro 2:24.

Isiphambano sivele siyini? Sitshoni? Simeleni? Okholweni lwesiKhristu isiphambano siyakhuluma siqede. Akukhathalekile langabe senziwe ngesigodo, ngensimbi, ngegolide, kumbe sakhiwe nje ngezitina. Abantu abanengi bayagqiza ezintanyeni imigqizo elesiphambano. Abanye bacecisa ngaso imibhalo ethile eyesiKhristu. Izindlu zokukhonzela sande ukuzibona sikhatshana ngoba ziba lesiphambano engqongweni ukubonisa ukuba ziyizindlu zokukhonzela. Emangcwabeni kwandile ukuthi abafela esiKhristwini kufakwe iziphambano ematsheni abo loba kokunye okwakhiwe lapho abalele khona. Kodwa sitshoni isiphambano? Ngokubona kwami, ekubuzeni lekulaleleni amanye amakholwa, bathi isiphambano sikhomba isikhumbuzo ngokulandelayo:

  • Ukuhlupheka kweNkosi uJesu ehudula isiphambano ngenxa yethu
  • Ukubethelwa kweNkosi loMsindisi uJesu Khristu
  • Ukuhlengwa nguMsindisi kuchitheka igazi ngenxa yamacala ethu
  • Ukunqotshwa kokufa, ngoba uKhristu wafa wavuka ngelanga lesithathu
  • Ukuzehlisa lokuzithoba kukaJesu owayengafanele alenge esiphambanweni
  • Uthando lukaNkulunkulu lokuhlenga abantu bakhe ngeNdodana yakhe
  • Isipho sothando olumangalisayo
  • Ukugcwaliseka kwesithembiso esenziwa yiNdodana kuYise eyithuma
  • Isiphambano sitsho uJesu owaba ngumhlatshelo omkhulu kulayo yonke
  • UJesu esifa wathi, “Sekuphelile” uJohane 19:30.

Nxa uJesu wathi elenga esiphambanweni wathi sekuphelile, wayesitshoni? La ayengamazwi okunqoba. UJesu wayeseqedile umsebenzi ayewuthunyiwe nguYise. Wazalwa ukuze asindise abafileyo esonweni. Kwakungasimazwi okudana lokuhlulukelwa. Isitha sasesinqotshiwe ngokuchitheka kwegazi esiphambanweni. UMfundisi wami nxa ethandaza kaphambanisi ukuthinta ngeQhawe lesiphambano. UJesu wasinqobela esiphambanweni. Lalamhla nxa sikhala nge Covid-19, mina ngiyesaba angesabi, ngoba isiphambano singikhumbuza iQhawe lesiphambano. Ungethuki lanxa isilo sizulazula Khumbula ngeQhawe lesiphambano. Likhona ukukuvikela.

Barbara Nkala

***

Sehlukana lapha lamhlanje Mthwakaz’ omuhle. Kuyabusisa ukuba lawe kulesisigcawu. Ngesakho. Khululeka sizwe ukuthi wena uthini. Awukho umqondo omkhulu, awukho omncane.Sonke siselimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho lawe indima ngo2020.Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala