UMUSA WANSUKU ZONKE

Isono sizala isono loba ezinye izono ezinengi. Izwi liyasitshela ukubana sonke siyizoni ngokuzalwa, kodwa ngoJesu siyaphiliswa, siyasindiswa, nguye owasihlawulela eKhalvari. Ngenxa yomusa wakhe ohlala kuze kube phakade, siyahlanjululwa ekoneni kwethu amacala onke esulwe sisale simsulwa. Kodwa, siphila emhlabeni ogcwele ukonakala lesono. Siyaxwayiswa ukuba sixwaye isono njalonjalo ngoba omubi uhlezi ezama ukusikhuba ukuze siwele esonweni, abuye asihleke asitshiye sikhanzingwa ebhodweni elivuthayo. Ikhona indaba esibonisa mhlophe ukuba nxa singamlimuki omubi, ulakho ukusicathamela asihugele ekoneni, lekuhluphekeni. Nxa singaba lobhici lobuwula, uyasidonsa ngamakhala sicine sisenza ezinye izono phezu kwesokuqala, zicine nje sezingumlungelunge. 

ENcwadini kaGenesisi isahluko sesine, siboniswa amajaha amabili, abantwana bokuqala emhlabeni, abaka-Adamu lo-Eva. Omdala uKhayini, wayengumlimi, ikanti umfowabo u-Abela wayengumalusi wezimvu. Umbhalo uthi, “Kwathi emva kwesikhathi esithile uKhayini waletha eNkosini umnikelo wezithelo zomhlabathi. Laye u-Abela waletha umnikelo wamazibulo ezimvu kanye lamahwahwa awo. INkosi yathokoza ngo-Abela langomnikelo wakhe. Kodwa ayithokozanga ngoKhayini langomnikelo wakhe. UKhayini wasethukuthela, wenyela ngakho”  uGenesisi 4:3-5. Lapha sibona uKhayini esethukuthele. Ukuzonda kuyaba khona njalo kufanele ezikhathini thile, kodwa uMbhalo uthi alingatshoni ilanga umuntu elokhu ezondile. Lokho kudala ukuthi kuzalwe isono phezu kwesinye. Endabeni yethu sibona uNkulunkulu ekhuza. Ngesikhathi seThestamente Elidala wayevamile ukukhuluma labantu bakhe. Simbona-ke ekhuza ukuzonda kukaKhayini. Umbhalo uthi, “INkosi yathi kuKhayini: Uthukuthelelani, wenyele ngani na? Angithi uba usenza kuhle, uzakwamukeleka na? Kodwa uba ungenzi kuhle, isono siyakucathamela ngasemnyango sikunxwanele, kodwa umele ukusibusa” uGenesisi 4:6. UNkulunkulu wayemsiza uKhayini. Kwakumele alalele, ahle azikhuze masinya, alahle umoya ayeselawo owokucaphukela isenzo seNkosi; owokuba lomona ngalokho iNkosi eyayikwenzile isamukela umnikelo womfowabo. Kodwa kalalelanga ukuxwayiswa. Siyaboniswa ukuthi wayevele elenliziyo engenzi okuhle ngokupheleleyo. Ayisikho ukuthi iNkosi yayisola umnikelo ovela kuzilimo. Hatshi, iNkosi yayisola umoya wakhe uKhayini owawungelandaba nje. Ukwenza kwakhe kwakufana lomuntu othi loba kuyikudla okuhle amane atshitshilize umganu esipha umuntu omdala ngendlela engelanhlonipho. Wavumela inhliziyo yakhe eyayilokuziphakamisa, ebona sengathi yena nguye obekumele athatshelwe ngomnikelo wakhe. Nanzo izono ziselekana.

Umona waya phambili ewulolonga, waceba icebo elibi lokubulala umfowabo. Simbona emyenga umfowabo emnxusa ukuba baye egangeni. Wayegcwele inkohliso. Wayesebuswa yisono. Khonale egangeni nango uKhayini egongoda umfowabo embulala. Isono sahle sachamusela amaqanda amanengi abolileyo. Wayethi kabonwa. Akumelanga sizikhohlise kukho konke okubi esikwenzayo ngoba akukho okusithekileyo kuNkulunkulu. Ubona konke lokusezinhliziyweni zethu. Nxa uNkulunkulu embuza, ezibuzisa,  ukuba ungaphi umfowabo u-Abela, simbona eqamba amanga esithi kakwazi. Abeseqholoza etshengisa ukudelela okukhulu esithi yena akasimlondolozi womfowabo. Lokhu kusenza sikhamise umlomo ngokumangala. Kodwa uNkulunkulu ulomusa omangalisayo lesihawu. Wayemupha ithuba lokuthi axolise uKhayini. Kwakumele azinuke amakhwapha axolise. Kodwa sibona inhliziyo yakhe isiba lukhuni ngamandla. Kahloniphi. Kesabi. Kaphenduki.

Nxa uNkulunkulu emtshela isijeziso sakhe, simbona ezizwela kakhulu esithi sinzima leso sigwebo. Isono sasesibusa okupheleleyo kuye loba wayekhanya engakuboni lokho. Sinjalo isono. Ake uzihlole mhlobo wami. Kambe kukhona na okungafanele okwenzileyo loba owakwenzayo, osokulokhu kuqubula inzondo kuwe? Qaphela. Xwaya, ngoba isono sikucathamele emnyango wenhliziyo yakho. Inhliziyo iyagaya izibozi, isono sizale esinye, kucine sezibekelele zaba yinqwaba. UJesu ulindile. Ulomusa lesihawu. Uyathethelela akwephule kumthwalo wesono. Mcele, ithuba lisekhona.

Asithandaze: Baba wethu osezulwini, siyabonga isithembiso sakho esithi, uma sivuma izono zethu, wena uthembekile njalo ulungile; uzasithethelela izono zethu usihlambulule kukho konke ukungalungi kwethu. Amen.

Barbara Nkala