Emuzini wami kulezihlahla ezinengi zamagwaba. Kudala ezinye zazo  zazithela izithelo ezibolayo, kodwa ezimbili zazithela izithelo ezinhle. Sasiwakha amagwaba siwadle sikholise, loba siwaphale izikhumba zaphandle siwawolele embizeni, sithi chatha itshukela loba inyosi, siwapheke. Besesiwadla sincinde iminwe.
Kwasekufika isikhathi lapho izihlahla ezahlaselwa ngumkhuhlane. Sazama ukufafaza umuthi wokwelapha, kodwa akusizanga. Lalezizihlahla ezazilezithelo ezidlekayo ezazingaboli, lazo zaqala ukuba lezibozi. Wawuthola-ke ezikhithikela wodwa phansi amagwaba ngoba esehlaselwe yizibungu eziwadlayo acine ebola ephihlika. Ayabuthwa izinsuku zonke agcwale ibhara ayelahlelwa egodini. Awalungelanga ukudliwa. Awu, yikumotshakala okunganani lokhu!
Empilweni esiyiphilayo zikhona izithelo esizithelayo ngezenzo zethu ezinhle loba ezimbi. Kukhona ukulwa emoyeni. UMphostoli uPhawuli uyasixwayisa ngezenzo ezimbi ezivela ekuthokoziseni izinkanuko zethu zemvelo elesono. Uyabalisa eNcwadini yabaseGalathiya 5:19-21 ngezenzo ezidala ubufebe, lokungesabi ukujeziswa, lokuxhwala, ukukhonza izithombe lobuthakathi; inzondo, lokuxabana, lomona, lentukuthelo, lobuhwaba, lokungezwani, lokungavumelani Kanye lomhawu; ukudakwa, lokuzitika ngamanyala kanye lokunye okunjalo. Uthi lezi izenzo zibangelwa yizinkanuko zemvelo elesono. Kusuka nje umuntu abe lezenzo ezibolileyo, eziphihlika njengezibozi zamagwaba. Usuka abe yisinengiso kuNkulunkulu onjalo.
Kodwa, nxa singasebenzisi okwethu ukuqedisisa lokuhlakanipha, silawulwa njalo sikhokhelwa nguMoya ONgcwele, Yena uyasipha amandla okunqoba izinkanuko zemvelo. Izithelo ezinhle empilweni zivela ekuphileni ngokulalela uMoya ONgcwele ekhuluma kithi esikhokhela, esiqondisa. Siyaluswela usizo luka Moya ONgcwele. Nxa silandela ukuqondisa kwakhe sivela nje sithele izithelo zikaMoya, siphile impilo efuze ekaJesu Khristu, esingabalandeli bakhe.
UMphostoli uPhawuli uyazibalisa lezo zithelo zikaMoya. Uyasitshela kwabaseGalathiya 5:22-23 ukuthi izithelo zikaMoya ONgcwele luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene kanye lokuzithiba. Lezi yizithelo ezibusisa labo esiphila labo. Sonke siyakuthanda ukuthandwa lokuhlala phakathi kwabantu abathokozayo njalo abagcina ukuthula. Siyakufisa ukubekezelelwa. Kumnandi ukuphila labantu abalomusa, abantu abalungileyo njalo ababekezelayo. Siyabathanda abatshengisa umusa lokulunga kithi. Kuhle ukuba sebantwini abathembekileyo, abazithibayo, abangaphongulahla imilomo nxa kuxoxwa. Bayazinina izenzo ezidala ingxabangxoza.
Izenzo ezinhle ziyathandeka, zifana nje lokumofuza izithelo ezinhle ezakha umzimba ziwuvikele emikhuhlaneni. Kodwa izenzo eziqukethe isono ziyisinengiso, zimbi zifana lezithelo ezibolileyo. Kambe ezakho izithelo empilweni ngezinjani? Zinhle ziyabukeka kumbe hatshi? Bayakunina abanye kumbe uyathandeka? Bakukhangela ngandlela bani ophila labo?
Cela kuMoya ONgcwele. Ungumsizi wethu. Umcele akuhole, akulungisise. Cela ahlambulule inhliziyo yakho ufanele ukuba ngoweNkosi.

Asithandaze: Nkosi, nangu umntanakho. Uyafisa ukuthi aphile impilo yezithelo zezenzo ezinhle eziqondiswa nguMoya ONgcwele. Umsize aphile ngendlela ekuthokozisayo Nkosi, lamhla lanininini. Amen.

Barbara Nkala