Umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Okhalayo, unina uyamuzwa, loba umlizane wakhe. Omuzwayo umntwana uzama ukuqeda ubuhlungu, loba ukungahlaliseki, loba indlala eyabe isikhona. Isaga lesi sitsho ukuthi umuntu olohlupho uyakhala ngenxa yalo. Ukhala eqondise kulowo ongamsiza ukuba amkhuphule kulolohlupho. Angathulisa athi, lalo lolohlupho lwakhe lungamqeda du yena ethe zwi.

Kwakukuhle abantwana bako-Israyeli beseGibhithe ukudinga ukudla ngesikhathi uJosefa kaJakhobe engumphathi welizwe lonke. Banakwa, benzelwa kuhle ngenxa kaJosefa. Kodwa ngemva kweminyaka eminengi kakhulu, kwaba lenkosi entsha eyayingamazi uJosefa njalo ingelandaba lakho okuhle ayekwenzele ilizwe. Ngoba basebebanengi kakhulu, inkosi leyo yabadlisa imbuya ngoluthi. Babesetshenziswa ngochuku olwesabekayo. Babetshaya izitina lokuvoxa udaka, Babesenza leminye imisebenzi yemasimini. Bakhala ngaphansi kwalelijogwe elalinzima kakhulukazi. Kuthiwa uJehova wakuzwa ukukhala kwabo, wasekhumbula isivumelwano asenza lo-Abhrahama, lo-Isaka loJakhobe (vesi 24).

UNkulunkulu wayengabakhohlwanga abantwana bakhe. Wakhathazeka ngabo, wasethuma uMosi ukuba aye kuFaro eGibhithe, ayebakhupha ebugqilini balelolizwe.

Ulohlupho bani empilweni osolukuthwalise nzima? Kungaba yikuswela, ukugula loba ukugulelwa, ukufelwa, ukucindezelwa loba ukuhlutshwa yimimoya emibi. Ungalahli ithemba. Ukhona uNkulunkulu. Uluthando. Ulothando. Khala kuye. Cela kuye. Uyezwa ukukhala kwakho, kakhohlwanga. INkosi uDavida kwesinye sezihlabelelo zakhe uthi, “Ngamlindela ngesineke uJehova; waphendukela ngakimi wezwa ukukhala kwami” (iHubo 40:1). Kuthatha isineke lokubekezela ukuthi size sithole impendulo efaneleyo. Khala eNkosini, ungadinwa. Khala ngokwethemba. Qaphela ukuthi kawoni lawe ekuhluphekeni kwakho. INkosi ethembekileyo izakwenyula kulolohlupho.Khala ukhangele eNkosini ezulwini, uJehova uyezwa.

Barbara Nkala