USolomoni, inkosi yakoJuda yananzelela ukuthi ubuntu lesimilo somuntu kusuka ekunqandweni lekulayeni komzali, umuntu esesemncinyane. Encwadini ayilobayo eyeZaga, kulezahluko ezithile ezisifundisayo ngokulaya langokulaywa. Uthi kumlungele umntwana ukuthi alaywe ngoswazi. Kuyindlela yokumqondisa lanxa ezakuzwa ubuhlungu. Ebusweni bukaNkulunkulu, singabantwana, njalo sihamba silahleke ezindleleni zethu zempilo njengabantwana bonke. Ukulahleka endleleni kutsho ukweqa umlayo oyabe uwutsheliwe, kumbe ukwenza lokho okuthiwe ungakwenzi. Kwesinye isikhathi ingqondo iyembeswa yibulembu bobuthutha umuntu angabe esananzelela ukuthi wenza okufanelelyo kumbe hatshi. Uba umuntu angaqhubeka ngalezi zindlela, loba esephendukela eNkosini, ucina elahlekile kuze kumfikise ekulahlweni yiNkosi, asuswe entandweni yayo.
Uba umuntu engena engozini, esilingweni, ekulahlweni licala, kumbe okunye okuzwisa ubuhlungu, kumele azihlole. Imvama, sandise ukuthi sizigeze sizibeke ebuhleni besesisithi lokho okwenzakeleyo kuyimihlola. Bonke abakholwayo uNkulunkulu ubaphatha njengabantwana. Uma ebona umntanakhe ephambuka eqinisweni uyamkhuza, amlaye. Njengomzali wonke indlela zokulaya zikuye. Ezinye zibuhlungu. Kodwa zwana okukhulunywa nguJobe 5:17-19; uthi ukulaya kukaNkulunkulu kulungile ngoba yena ulimaza abuye abophe amanxeba, atshaye abuye apholise ubusukhululeka enhluphekweni. Kungoba phela nxa usizwa ubuhlungu ubusuphenduka uyekele okubi, ubuya akubusise njalo. Kuhle-ke sivume uma silaywa, singasoli, kodwa siphenduke.
Umzali wonke uthokoza ngomntwana okhuzekayo lovuma ukulaywa. Omunye umbhalo uthi, “Ndodana yami, ungeyisi ukulaya kweNkosi. Njalo ungalahli ithemba lapho ikukhuza ngoba iNkosi ilaya labo ebathandayo, ijezise wonke emamukela njengendodana” (amaHebheru 12:6).
Uma uvuma ukulaya kukaNkulunkulu, uzisole, uzathokoza ngawe akwenzele okuhle empilweni yakho. Xwaya izeluleko zeNkosi yona izathinta ububi obukuzingelayo.

Barbara Nkala

***

Okwalanhla kwanele Mthwakaz’ omuhle! Siyafisa ukuzwa kuwe ukuthi isigcawu lesi sikuthinta ngandlela bani. Siyalangatha ukuzwa ukuthi eyakho imibono ithini ngoba ulawo umcabango ongasisiza ngawo. Siyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala