UMUSA WANSUKU ZONKE

Siqala umnyaka omutsha kunje, banengi abasemthandazweni. Abanengi bathatha insuku bezila ukudla bedinga ubuso bukaNkulunkulu ngenxa yezinto ezahlukeneyo empilweni. Kuhle kakhulu lokho ukuthi uqala umnyaka munye ngamunye simdinge uMdali wethu sicele ukukhokhelwa nguye kukho konke ohambeni lwethu lomnyaka omutsha. Siyacela ukuvikelwa, sicele ukusiliswa lokuphiliswa, sicele ukukhokhelwa lokuqondiswa empilweni. Akukho okuvaliweyo ukuthi sikunikele eNkosini, eyazi konke, esendaweni yonke njalo elamandla onke. Siyanqoba ngomthandazo.

Kodwa, nxa umuntu esindwa ngokumkhathazayo, akulula ukuthi abe semthandazweni eyedwa. Omunye ucina eswela amandla okuthi azithandazele. Aswele khona lokuthi uzaqala ngaphi, athini. Ngezikhathi ezinjalo kuqakathekile ukuthi sixhasane. Kuqakathekile ukuthi sisekelane, sisizane, sithandazelane, siphakamisane. Lo olomthwalo omsindayo uthola amandla amatsha nxa exhaswa ngabanye ngomusa lothando. EBhayibhilini, sibona uPhethro esejele, abazalwane bemkhulekela, iminyango yejele yavuleka waphuma. Sibona njalo iNdlovukazi u-Esta ecela abantu ukuthi bazile ebhekane lokuyancenga iNkosi ukuba iphephise abantu bakibo koJuda. Lakanye basizakala. Siyabona enye iNkosi yakoJuda isihlaselwa yizitha, layo icela abantu bayo ukuba bame layo emthandazweni bezila lokudla. Lakanye isitha sanqotshwa.

ENcwadidini ka-Eksodusi isahluko sika 17, sibona indaba emangalisayo ekaJoshuwa esilwa impi lama-Amaleki. Kuthiwa wayesekelwa nguMosi owayesemkhulekweni ephakamise izandla ephezu koqaqa. Ilizwi lithi, “Lapho uMosi wayephakamise izandla zakhe abako-Israyeli babenqoba, kodwa wayesithi angehlisa izandla zakhe ama-Amaleki yiwo ayenqoba”  (Eksodusi 17:11). Sonke siyakwazi ukubana ukuphakamisa izandla okwesikhathi eside kuyadinisa. Umuntu uzwa sekubuhlungu emahlombe lengalweni, kwale ukuthi umuntu aqhubeke eziphakamisile izandla. Uyabe esediniwe. Kodwa ukudinwa kwezandla zikaMosi kwakusitsho ukunqotshwa kwempi eyayikhokhelwa nguJoshuwa. Ngakho uMosi waba labasekeli ababili, uJoshuwa loHuri, ababemsiza nxa esediniwe ukuthi izandla zakhe zale ziphakeme. Acina enqotshwa ama-Amaleki.

Lathi thina abantu, munye ngamunye, siyabaswela oJoshuwa loHuri abasisekelayo size siphumelele kulokho esiyabe sikucela. Siyaswela abasikhuthazayo ngomthandazo. Siyaswela abasikhulekelayo, labakhuleka lathi. Siyaswela abasimela egebeni. Wena-ke, loba uzizwa wanele ukuma wedwa uthandaza, kodwa ngubani ongamsiza, umsekele, umphakamisele eNkosini? Bana nguJoshuwa loba uHuri komunye, lawe uzabazuza abakusekelayo ngezikhathi zokuswela kwakho. Lawe uzanqoba ngomthandazo.

Barbara Nkala