Uyamazi na umuntu othiwa nguMasolelafuthi? Ngumuntu onjani lo? Ngumuntu ongelanto enhle. Ngumuntu ohlezi esola. Kuluthwane okumthokozisayo. Loba kungekho okusolekayo, uyakudinga, akuguduze, abe esesola-ke enze impilo ibemunyu, ibeduma, kungabikho okuthokozisayo. Omasolelafuthi babekhona ekadeni, lalamhla balokhu bekhona.
           INkosi yethu uJesu esahamba emhlabeni, kuthiwa ngelinye ilanga wangena esinagogeni ngelanga leSabatha lapho abona indoda eyayilesandla esitshwabheneyo. Kwahle kwaqubuka ububele lesihawu emoyeni kaJesu wayimema ukuba isukume ime phambi kwabantu bonke. Wayevele esenanzelele izinhliziyo zabaFarisi ababelapho ukuthi abalandanga ukukhonza kodwa ukudinga abangakusola. Babengomasolelafuthi-ke laba. AbaFarisi babevele beyizingela iNkosi uJesu. Babehlezi bedinga abangambumbela khona bamcale ngakho ukuze bamuse emthethweni abulawe. Ngakho, kulelilanga bahle bahlala beqaphile ukuba babone langabe uzasilisa ngeSabatha. Wakwazi lokho uJesu. INcwadi ithi,
                UJesu wasebabuza wathi, “Kuyini okusemthethweni na ngeSabatha; ukwenza okuhle loba ukwenza okubi, ukuhlenga impilo kumbe ukubulala?” Kodwa bathula zwi. Wabakhangela ngolaka, ehlutshwa yibuqholo bezinhlziyo zabo, wasesithi kuleyondoda, “Yelula isandla sakho.” Yaselula, isandla sesilunge saphelela (uMakho 3:1-6).
           INcwadi isitshela ukuba, bathi bebona indoda yesandla esasitshwabhene isisilisiwe, bahle baphuma abaFarisi ukuze bayecebisana lamaHerodi ngokuthi bangambulala njani uJesu. Izinhliziyo zabo zazilukhuni zingelalo uzwelo lesihawu. AbaFarisis laba babeqakisa umthetho okwedlula impilo yomuntu. Babengelalo uthando. Ikanti uJesu wethula umthethu omkhulu kulayo yonke owawusithi, ngulowo kathande uNkulunkulu ngakho konke ayikho khona abesethanda umakhelwana njengokuba ezithanda yena. Wathi umlayo lo ugabhela yonke imilayo eyesivumelwano esidala.
          Silakho ukuhleka sibabaze ukuthi omasolelafuthi laba babezinyamazana bani ezazingelaso isihawu lozwelo. Kodwa, lathi silezethu ezisidonsela phansi ezenza sifihle okubi esingafisi kuthi kla ebantwini. Silakho okugoga izinhliziyo zethu. Siyizigoga lathi emoyeni. Ukhona uJesu. Ukhona uMsindisi. Ukhona owazi konke ngathi ofisa ukusisiza siphelele.
            Okunye njalo yikuthi, empilweni banengi abantu abesaba ukwenza okuqondileyo ngoba besesaba amehlo abantu. UJesu kawesabanga amehlo abaFarisi. Wabona lezinhlizio zabo ezilukhuni, kodwa kesabanga. Wayekwazi ukuba bayamzingela. Kodwa wakhetha ukumela iqiniso. Wakhetha ukwenza okuhle. Wakwazi ukuthi alukho usuku olungesilo lokwenza okuhle. Okuhle kuhle, kuyancomeka. Izinhliziyo ezilukhuni zamthukuthelisa uJesu.
             Wena-ke? Uyakwazi ukuthukuthela ngenxa yabantu abazitshaya abangaboniyo okubi okuthe bha? Kumbe njalo ungumasolelafuthi ohlezi esola engaboni okuhle? Khetha indlela kaJesu. Khetha ukwenza okuhle loba bekhona abasola ubuhle. INkosi iyathokoza ngokuhle. Khetha ukuletha intokozo kwabanye. Lawe uzagcwaliseka ngentokozo lokuthula.
       Barbara Nkala