Umusa Wansukuzonke

QINA UME ISIBINDI
Umnyaka ka-2020 awubanga muhle. Uze lenhlupho ezinengi
ezidungulula impilo enhle ebantwini. Amakholwa aziqinise
ngokubambelela kukholo lwawo aphila ngethemba. Uthe usiyaphutsha
umnyaka abanengi belethemba lokuthi umnyaka ka-2021 uzakuba
lobungcono. Kwavela kwathi kufika iKhisimusi kwaba lokwesaba ngoba
isilo seCovid sesivuse umhlonga ngendlela entsha ethithibalisayo.


Kudabuka umnyaka omutsha ka-2021 kuvele kwasibekela iyezi
elimnyama isidla ubhedu iCovid, ihlasela ngenkani. Kwagulwa ezimulini.
Kwafiwa. Izibhedlela zagcwala swi. Bagulela emakhaya abanengi.
Safunda ukufutha ngamanzi abilisiweyo.

Safunda ukudla lokunatha ogalikhi, ojinja, amalemoni, inyosi, itiye
yomsuzwane lokunye okunjalo. Ngiloba nje kugcwele ukwesaba indawana
yonke. Siyagulelwa sonke. Siyalahlekelwa ngabathandekayo. Sesibabeka
ngezindlela ezintsha esasingazazi. Yikho-ke ukulahla umuntu ngoba sima le
khatshana owethu ebekwa ngabangamaziyo, abangelathando laye,
abenza umsebenzi wabo.

Kuyabusa ukwesaba kwabanengi. Kungoba elakusasa alicacanga
kahle. Sesifana labantu abaphumputha indlela emnyameni. Ikanti
lomkhonomi wezwe awuzange uguquke. Abanengi abantu badukuza
emnyameni nje bengazi ukuba elakusasa libathwaleleni. Nxa kunje wena
wenzani? Uthembeni? Ubambelele ngaphi? Weyeme kubani?
Kwakunjalo lakuJoshuwa umkhokheli wako-Israyeli ngemva kokufa
kukaMosi.

Nguye okwasekumele akhokhele abako-Israyeli bechapha
uJodani besiyangena ezweni lesithembiso. Simbona ekhuthazwa
nguNkulunkulu owathi kuye, “Qina ube lesibindi, ngenxa yokuthi
uzakhokhela abantu laba ukuze bayethatha ilifa eliyilizwe engafunga
kubokhokho babo ukuthi ngizabanika lona. Qina ube lesibindi. Nanzelela
ukuba ulandela yonke imithetho inceku yami uMosi akupha yona …”

Joshuwa 1:6, 7
Asazi langabe uJoshuwa wayekhanya esesaba kumbe ethandabuza
ngoba engakaze ayefika kulelolizwe. Sizwa ilizwi likaNkulunkulu
ligcizelela lisithi, “Angikulayanga na? Qina ube lesibindi ungethuki njalo
ungalahli ithemba, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uzakuba lawe
loba kungaphi lapho oya khona” uJoshuwa 1:9. Esuka lapho uJoshuwa
waba lesibindi walaya abantu bakhe baqhubeka ngohambo.

Izwi likaJehova limi okunaphakade. Aliguquki. Alijujuki. Belikhuluma
endulo. Liyakhuluma lakithi lamhlanje. Njalo, izithembiso zeNkosi zingu,
‘Yebo’ lo-’Amen’. Azisuduki njengemithunzi. Zimi njalo. Liyakhuluma
lakithi lelilizwi. Liyakhuthaza. Lithi, ‘Qina ume isibindi’. Lithi, ‘Qina
ungesabi.’ UNkulunkulu uyiNkosi yezithembiso ezingetshulwayo.

Wathembisa uJoshuwa ukuba uzakuba laye loba kungaphi lapho aya
khona. Lathi siyakholwa ukuba ulathi. Phakathi kwezinhlupho esikuzo
ukhona. Kasidelanga. Phakathi kovalo ngesifo seCovid lesi esikhukhula
abantu, ukhona. Kasitshiyanga sodwa. Akumelanga sesabe. Ngakho,
mzalwane, qina ume isibindi.

– Barbara Nkala