UMUSA WANSUKU ZONKE

“Sengifile ngendlala!” Lesi yisiga senkulumo esivame ukutshiwo ngabantu abanengi nxa bebika iphango. Umuntu ukhuluma ngokufa yindlala. Iqiniso yikuthi, osesifa uyabe engasenelisi khona ukukhuluma loba ukuhambahamba. Ngike ngazama ukucwayisisa kwabalolwazi ukuthi umuntu uthatha isikhathi esingakanani ukuba aphele umphefumulo nxa engadli. Izazi ezicubungula ngesayensi zithi umuntu angaphila phakathi kwamalanga ayisifica mibili kusiya kwangamatshumi amabili lanye engadli lutho.  Lokhu kutsho ukuthi siyabe singakhulumi okuliqiniso nxa sisithi sesisifa ngendlala emini enkulu, thina sike sadla mhlalokho ekuseni. ENcwadini, siyatshelwa ngamajaha amabili ayengamaphahla. Kodwa kwavele kwaba lesiphrofetho ngempilo yabo bengakazalwa. Sebekhulile, Omunye wabo wakhala ngephango esithi usesifa ngendlala, umfowabo kamuphe ukudla ayekupheka. Laba babengo-Esawu loJakhobe, abantwana baka-Isaka loRabheka, abazukulu baka-Abhrahama loSara. Akesizweni ukuthi lowo owokufa ngephango wathini ezihlolela.

Ilizwi lithi, “Ngesinye isikhathi uJakhobe wayepheka inyama, u-Esawu wafika evela egangeni elambile. Wathi kuJakhobe, ‘Phangisa, akungiphe ukudla kwakho lokho osukukhanzinge kwaba bomvana! Sengifile ngendlala!’ (Yikho wabizwa ngokuthi ngu-Edomi.) UJakhobe waphendula wathi, “Qala ungithengisele ubizibulo bakho.” U-Esawu wathi, “Khangela, sengisifa! Bungisiza ngani ubuzibulo lobo?” uGenesisi 25:29-32. Ngesikhathi amajaha la aphila ngaso ukufunga lokuthembisa okuthile kwakungathathwa mahlayana. Yayingasinto umuntu ayengasoma ngayo. Embhalweni sibona u-Esawu etshela umfowabo ukuba ubuzibulo babungasatsho lutho kuye, ekubona kungcono ukusuthisa ukulamba kwakhe ngaleso isikhathi. INcwadi ithi, ngaleyondlela u-Esawu wabeyisa ubuzibulo bakhe. Wavumela umfowabo wamqila ngenxa yephango ayelizwa. 

Sesifikile isikhathi sokubana uyise ambusise njengezibulo u-Esawu, uNkulunkulu wavumela umfowabo uJakhobe wamqila njalo okwesibili, waba nguye ophiwa izibusiso zobuzibulo. Wazithola eselahlekelwe ngokuyikho okuqakathekileyo. Sikhangela indaba simzwele. Kodwa sibe sesikhumbula amazwi akhe ayetshengisa ukungakhathali ngobuzibulo bakhe. Wayengasoze afe ngendlala njengalokhu ayekutsho. Asifi ngendlala ngelanga elilodwa zwi. Hatshi. Indaba ithi wakhala kakhulu encenga ukuphiwa isibusiso nguyise, kodwa amanzi ayesevele achitheka, engasabutheki.

 Asiqapheleni, singakujwayeli ukukhuluma sisengeza sisedlulisa amalawulo kanjalo. Asiqapheleni ukweyisa lokho esikwenzelwa nguThixo singakuphathi mahlayana. Kumele sikhumbule ukuba omunye wakutsho lokho wacina elahlekelwe yisikhundla sakhe sobuzibulo kunye lesibusiso esivela kuyise. Njalo asiqaphele ukulahlekelwa ngokumqoka ngenxa nje yezinto ezingatsho lutho empilweni.

Umthandazo: Nkulunkulu Baba osezulwini, ngisiza ngiqakathekise okuqakathekileyo ebusweni bakho, ngiqaphele ukuqilwa egcekeni.

Barbara Nkala