Kulamazwi eNcwadini athi, “Thulani, lazi ukuba mina nginguNkulunkulu …iHubo 46:10. Amazwi la, sengathi ngamazwi akhulunywa ekhuza. Sengathi kwakhukhona ukungahlaliseki. Siyatshelwa ukuba abantu bakaNkulunkulu babekhangelane lesitha esasizohlasela. INkosi uHezekhiya wathandaza, uJehova wathumela ingilosi eyabhubhisa izinkulungwane zama-Asiriya. UJehova lapha uyakhumbuza ukuthi abantu abangalahlekelwa lithemba. UnguNkulunkulu wezimanga. Akehlulwa lutho. Uyabakhumbuza ukuthi, abangalibali ukuthi nxa bemi kuye akekho ongamelana labo. Umhlabeleli eloba lapha uthi, yekelani ukukhathazeka. Ake lihlale lizinze. Khohlwani ngenhlupho loba izitha ezilihanqileyo. Khangelisani amehlo enu kuJehova oPhezukonke.
Sihlezi manzonzo, asazi yiloba umkhuhlane lo weKhorona osuthanyele abantu emazweni azithembayo uzasiceza. Asikwazi kumbe usunyenye wangena ekhaya kumbe kwabethu esibathandayo lapho abakhona. Ikanti lezinswelo ziyanda. Banengi abalambayo. Abanye bahlezi ezindlini ezingahlawulelwanga izimfanelo zazo. Abantwana abekho ezikolo. Lemizimba evele ibuthakathaka ayisanakwa, wonke umuntu usehlezi elalela izindaba mayelana lesilo lesi seKhorona esingabonwa ngamehlo. Abanye njalo bakhanzingwa zinhlupho ebezivele zibasinda. Abanye bebevele besisitheka ngamajogwe asezintanyeni zabo, ngenxa yezinhlupho ezahlukeneyo. Ukufika kwaleli gcikwane leKhorona sekulethe ubunzima obuphindiweyo.
IHubo leli lapho esicuphe khona umbhalo walamuhla, livela liqale ngamazwi ayinduduzo eyinqaba. Uthi umhlabeleli, “UNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu, uyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni. Ngakhoke kasiyikwesaba lanxa umhlaba unyikinyeka …iHubo 46: 1, 2a. Amazwi la aletha induduzo emangalisayo, kimi lebantwini bonke. Ngamazwi athi kimi, yekela ukutshikatshika. Ngamazwi angitshela ukuba kuNkulunkulu ngithola lapho engiphephela khona. KuNkulunkulu ngiphiwa amandla okuqhubekela phambili loba kubheja kunzima. KuNkulunkulu ngithola usizo engiluswelayo. Nxa ngikuNkulunkulu angethuswa lutho, ngicatshile loba kulokuxokozela okunjani. Ngihamba ngegunya lokuba kuNkulunkulu ngivikelekile.
Wena uthembeni lamhlanje lapho okhona? Ngubani umvikeli wakho? Kukusizani ukuphaphazela ungaqondi lapho oya khona? Kukusizani ukusakazwa likhanda ucabanga ungaqedisisi? INkosi ithembekile. Yathembeka endulo, ithembekile lamhlanje, izathembeka kuze kube nininini. Ithi yona, “Thula wazi nginguNgulunkulu.
Barbara Nkala