UJehova uthi, “Manini emahlanganweni emigwaqo likhangele; libuze izindledlana ezindala, libuze lapho okulendlela enhle khona, lihambe ngayo, lizathola ukuphumula kwemphefumulo yenu” (uJeremiya 6:16).

Impilo luhambo. Ukuqala komnyaka omutsha kufana lokuqala uhambo olutsha. Umuntu engakayifika lapho aya khona uhlangana lokunengi ohambeni lwempilo. Olunye uhambo luba luhle kakhulu, umuntu abone izinto ezinhle endleleni, kuthi lemota loba indiza loba isitimela, loba yini ahamba ngayo kumthwale kuhle. Ikanti olunye uhambo luba lubi umuntu aphose agebhe igodi athi, “Mpthu! Angiphindi futhi.” Lolu luhambo mhlawumbe isihambi esingatholi ukuhlala kuhle. Kuyaminyana, kutshise, kunuke amaginqo phu! Mhlawumbe lenqola okuhanjwa ngayo impontshe, loba idale ingozi sokunyomuke loba kwaqamuka okuthile. Mhlawumbe inqola leyo ilalise abantu emmangweni ngoba umtshayeli eselahlekile, loba isifile.

Ohambeni lwempilo, siyafisa ukuba umnyaka uqale kuhle, sihlangane lokuhle, njalo siyewuphutsha kuhle. Kodwa, akuvamanga ukuba njalo. Siyakhahlanyezwa zinhlupho zokuswela, ukugula lokugulelwa, ukufelwa, lokunye ukuphatheka kubi. Lonyaka sihle saqala umnyaka sivuthuzwa yiKhovidi esasicabanga ukuthi izasala onyakeni ka2020. Kanti kasibuzanga elangeni. IKhovidi le isitshwabadele abantu ezweni, lasemhlabeni wonke. Ayikhethi mhlobo, loba ukuthi unganani, loba ukuthi ungowangaphi. Kuba ngcono nxa ekhona othenjiweyo ukuba ngumakanika wempilo ohambeni ophanga abangule ubuhlungu obukhona ukuze impilo iye phambili. Kuyingozi ukuthi umuntu angene uhambo qekele, engekho umtshayeli oqondileyo njalo oyaziyo indlela enhle. 

Pho-ke, kuloluhambo lwempilo uthembeni? Uhamba ngani, lobani? Uyangaphi? Embhalweni uJehova uthi, “Manini emahlanganweni emigwaqo likhangele; libuze izindledlana ezindala, libuze lapho okulendlela enhle khona, lihambe ngayo, lizathola ukuphumula kwemiphefumulo yenu” (uJeremiya 6:16). Ohamba leNkosi uJesu Khristu ulethemba lokuyafika kuhle lapho aya khona. UJesu ngumtshayeli wempilo oqondileyo. NguMakanika wayo futhi. Awungeke ulale egangeni uhamba loJesu. Awungeke wesabe wethuswe yiKhovidi. Nxa ube ukade ungamazi, zama ukumazi njengeNkosi loMsindisi wakho, umthande, umsebenzele. Kuzakulungela. Langatha ukuba njengo-Enoki owahamba loNkulunkulu, kaze afa. UNkulunkulu wamthatha. Ukuhamba loNkulunkulu ohambeni lwempilo yikuphila ngokwentando yakhe wenze lokho okumthokozisayo.

Mzalwane, qala umnyaka lo ka2021 ngokuhamba loNkulunkulu ukuze uphumelele.

~ Barbara Nkala