Kulengoma esiyihlabela ngomfutho, sigide, siqakeze izandla. Ithi yona, “UJesu uyeza! Sithi, ‘Amen, Aleluya!’ ” Aqhubeke okhalelayo anqolonge athi, “Sombona sijabule! Sombona sithokoze!” Abanengi siyabe sivumela sisithi, “Sithi, ‘Amen, Aleluya!”
Liqiniso. UJesu uyeza. INcwadi itsho njalo. Ayithandabuzi. Ayiqambi manga! Kodwa, kambe sizambona sijabule sithokoze ngeqiniso? Sonke? Umhlaba wonke jikelele? Awu, kungakuhle nxa kungaba njalo! Kodwa iNcwadi sengathi iyabalisa ngabazambona bajabule. Kwabanye ukuza kwakhe sengathi kuzaletha ukuthuthumela lokugedla kwamazinyo. KuMathewu 25:1-13, siphiwa umfanekiso wokuzilungiselela ukubona uJesu, uMyeni ozayo, ozakuzathatha uMakoti wakhe olibandla lakhe. Siyatshelwa kulo umzekeliso ngezintombi ezilitshumi ezazilinde umyeni wazo, kodwa zingakwazi ukuthi uzafika nini. Kuthiwa ezinhlanu zazihlakaniphile, zalungisa konke ukuze zamukele umyeni. Kodwa lezi ezinye ezinhlanu zaziyiziwula. Zachitha isikhathi ezintweni ezingelamsebenzi, kanti isikhathi siyahamba. Ikanti zonke zazingalwazi usuku lesikhathi sokufika koMyeni.
Zilibele, zezwa nango uMyeni, usefikile. Ezihlakaniphileyo zazihlezi ziqaphile, zilindele. Lezi eziyiziwula zajumeka. Zazikhohliwe ziphakathi kokukholisa okwemhlabeni okungapheliyo. Zacina ziphithizela, zitatazela, ithuba seledlule. Azimbonanga umyeni. Azimamukelanga. Zavalelwa phandle. Zakhala, zicela ukuvulelwa. Kodwa, kwakungasasizi. Zazidlalise ithuba lokulungiselela lisekhona, uMyeni engakafiki.
UJesu uyeza sihlobo sami. Lokhu kuliqiniso elimiyo, eliphelelyo. KuJohane 14:2, uyathembisa uJesu ukubana uya  ezulwini ukusilungiselela indawo. Uqhubeka athi, “Nxa sengiyile ukulilungiselela indawo ngizabuya ngizolithatha ukuthi libe lami , ukuze libe khona lapho engikhona.”
KuMsebenzi YabaPhostoli 1:11, abafundi bakaJesu babemjolozele esenyuka esiya ezulwini. Amadoda amabili afika kubo athi, “Madoda aseGalile, limeleni lapha lijolozele esibhakabhakeni na?Yena lo uJesu osethethwe kini wasiwa ezulwini uzabuya ngayonale indlela elimbone esiya ngayo ezulwini.”
UJesu uyeza. Siyaxwayiswa-ke ukuthi sihlale sizilungiselele. INcwadi kuMathewu 25:13 ithi, “Ngakho lindani ngokuba kalilwazi usuku loba isikhathi.” Izintombi ezinhlanu ezihlakaniphileyo, zathokoza zimamukela uMyeni. Wena-ke sihlobo sami? Angafika khathesi nje, loba nini, ulibele, ulakho na ukumamukela ngenjabulo? Ukhululekile na ukumbona esiza? Kuyini ongakakulungiseli kahle? Lungisa khona manje sihlobo, Isikhathi sifutshane.
OGwalweni lweSambulelo isahluko 22, uyazitsholo yena uJesu ukuba uyeza. Ukutsho aze aphinde kathathu esahlukweni. Uthi, “Khangelani ngiyeza masinyane!”
  Umlobi uyagcizelela amazwi kaJesu evesini lamatshumi amabili, athi “Yebo, ngiyeza masinyane.” Ameni. Woza, Nkosi Jesu.
Ake uzihlole sihlobo sami. Uwagcinile na amazwi esiphrofetho alotshiweyo eMbhalweni akhuluma ngokuthi olungileyo kaqhubeke enze ukulunga, longcwele kaqhubeke engcwele. Uwulindile na umvuzo wakho, njalo lenhliziyo yakho ihlanziwe na ngegazi lakhe? Zilungiselele, ngoba uJesu uyeza.

Asithandaze: Nkulunkulu wami, ake ungisize ngihlale ngilungele ukuza kukaJesu. Ngisiza ngingalibali ngokomhlaba, kodwa ngitholakale ngilungele izulu.

Barbara Nkala