UMUSA WANSUKU ZONKE

Bengibala indatshana thile kolunye ugwalo mayelana lowesifazana owayengezwa kuhle wasetshelwa ukubana uselekhensa okuthiwa yinon-Hodgkin’s lymphoma. EsiNgisini kuvamile ukuthi umkhuhlane wekhensa bawubize ngokuthi nguC omkhulu, ngenxa kokwesabeka kwawo. Umama lo waba lokukhathazeka okukhulukazi, wasethola ocingweni lwakhe umbiko owamkhuthazayo uvela kumzukulu wakhe owayesafundela ukuba ngudokotela. Umzukulu lo, uSuzana, owayephiwe ibizo lakhe wathi, “Babakazi, ngithandazela ukuba u‘K’ omkhulu onguKhristu anqobe u‘k’ omncane lo oyikhensa.” Umama lo ufakaza ukuba, kusukela lapho, wezwa eselesibindi, njalo waqala ukwabela abanye ngaleyo ndaba.

Ngakithi, ubaba usehlaselwa ngumkhuhlane lo owekhensa okwesithathu eminyakeni ephose ibe litshumi. Waqala ngayo leyo ethiwa yi non-Hodgkins lymphoma, ngo2014. Yacobeka. Wasehlaselwa ngomunye umhlobo wekhensa othiwa yimelanoma, oqala ngaphansi konyawo ube usukhwela lomzimba. Kwakungumnyaka weCovid-19 ngo2020.  Welatshwa, odokotela bacabanga ukuthi bawunqobile ngokuwugubhuluza bekhupha ezinye ingxenye zomzimba enyaweni. Sathokoza. Kanti sikhe phansi. Ubuye wavuka-ke lowo mkhuhlane ngo 2022, ususidla ubhedu. Kodwa sifunde ukuwutshaya indiva umkhuhlane lo wekhensa ngoba sethembe uK omkhulu, yena onguKhristu, yena ophilisayo. Sibale inhlanhla lezibusiso okuvela kuKhristu sathi ikhensa le ayingezake inqobe imiphefumulo yethu ngoba singabaka K omkhulu, uKhristu ngokwakhe. Lokhu kwenze saba lokuthula okwedlula ukuqedisisa kwabantu. Siphila ngakho lokho kuthula lethemba kuye uKhristu. INcwadi ka2 kwabaseKhorinte 4: 16 lo17 sibala amazwi la, “Ngakho kasilahli ithemba. Lanxa ngaphandle sicikizeka, kodwa ngaphakathi senziwa sibe batsha izinsuku zonke. Ngoba ukukhanya kwethu lezinhlupheko zethu ezincane ezesikhatshana zisizuzele inkazimulo elaphakade enkulu kulazo zonke.”

Wena-ke? Lawe uyawesaba na umkhuhlane wekhensa? Khumbula lokhu ukuba ikhensa iyinto, libala eliqala ngok omncane. Nxa ufikelwa yikwesaba, cabanga ngoK omkhulu, uKhristu, iNkosi loMsindisi wezimpilo zethu. Inhlupheko zethu ngezesikhatshana kuye. Haleluya! Silekhangelelo elihle kakhulu ngenkazimulo elephakade enkulu kulazo zonke.

Barbara Nkala