UMphostoli omkhulu, uPhawuli uthi, “… Siphila ngokukholwa, hatshi ngokubona” (2 KwabaseKhorinte 5:7). Ayisikho esikubonayo ngamehlo, kodwa yilokhu esigxilise ithemba lethu kukho okumqoka. Kulengoma esiyihlabelayo kanenginengi emacaweni ethi yona:

Ukholo lwami, ngonyuka nalo,

Ngilubambe ngesandla, ngiyongena nalo

Ekhay’ezulwini.

Noma kunzima, ngiyonyuka nalo

Ekhay’ezulwini.

Kulezikhathi engithi, Hmmm, yaaa! Umuntu owaloba ingoma le wayekholiwe isibili. Uthi ukholo uzalubamba ngesandla. Siyakwazi ukuthi ukholo luyinto esingayiboni ngamehlo, njalo esingeke siyithi xhaka ngezandla. Kodwa luyinto ekhona esiphila ngayo. 

   Ukuphila ngokholo kutsho ukulandela izindlela zikaNkulunkulu loba kunzima, loba kulumela, loba kubuhlungu. Asiluboni ngamehlo ukholo, kodwa siyakholwa ngezingqondo zethu lezinhliziyo zethu. Ukholo lubakhona ngokuthemba uNkulunkulu. UJesu wakhuluma kubafundi bakhe wathi, “Ngakho ngiyalitshela ukuthi loba kuyini elikucelayo ngomthandazo, kholwani ukuthi selikwamukele, sekuzakuba ngokwenu” kuMakho 11:24. Ilizwi leNkosi liqinisekile. Njalo Yena kehlulwa lutho. Wenza senelise. Yikho-ke ukholo lwethu lugxila kuye owazi konke.


   Kodwa, bakhona esengibezwe kanenginengi besola, bebalisa ukuthi konke okubi okwenzakalayo emuntwini kungenxa yokuba lowo okwenzakala kuye engelakholo. Sengike ngizwe njalo abathi umutu nxa ephakathi kwenkinga ethile, uzwe besithi kalakholo olwaneleyo, kungakho. Uzwa besithi kakhuleke ngokukholwa lowo. Ogulayo bathi kasili ngoba engelakholo. Kungafiwa emulini, bathi belungekho ukholo. Konke okusuka kuhambe kubi kuba ngenxa yokuthi lowo ulokholo olufipheleyo. Hmmm, bathandekayo! Kunzima lokhu. Kusuka kuhlukuluze njalo kukhube abakholwayo, ngoba bayabe bethandaza ngokholo lwabo lonke olugxile eNkosini uNkulunkulu.


   IBhayibhili, eliyilizwi likaNkulunkulu alikutsho ukuba nxa sikholwa asiyikuvelelwa yizilingo lezinhlupho. Alitsho ukuthi okubi kuzasiceza. Sintshungubala phakathi kwazo izinhlupho ngoba iNkosi ilathi. Ukholo lwethu lugxile kuyo.


   Singena ezimoteni, lemabhasini, lezindizeni, sihlale, siwozele, size silale sihoqe ngoba silethemba elikhulu lokuthi lo otshayelayo uzasifikisa lapho esiya khona. Lithemba elikhulu lelo. Siyabe sivele sikholwa sisuka sithandazile, ukuthi sizakuyafika lapho esiyakhona. Siyabe sikholwa ngokwethemba iNkosi uNkulunkulu.


   KumaHebheru 11:1, ilizwi lithi, “Ukukholwa yikuba leqiniso lalokhu esikulindileyo njalo kuqinisekile ngalokho esingakuboniyo.”  Banengi ekadeni lalamhlanje abenza izimangaliso ngenxa yokholo lwabo. Kanengi uJesu Khristu wayesitsho kulabo ayebasilisa ukuthi basila nje ngenxa yokholo lwabo. Ithemba ababelalo laliyikuthi lokho abakucelayo kuzakwenzakala loba bengakuboni ngamehlo. Ukholo lwabo lwalugxile kuNkulunkulu ophilisayo.


   Olwakho ukholo lugxile ngaphi mzalwane? Ungatsho ngokuqiniseka uthi olwakho ukholo uzalubamba ngesandla loba kunzima wenyuke lalo usiya ekhaya ezulwini?


   Asithandaze: Nkosi, ngisiza ngilugcine ukholo lwami lugxile kuwe loba kunzima, lamhla lanininini. Amen.


  Barbara Nkala