Lamhlanje ake sibonisane ngendaba yokholo olufileyo. INcwadi kaJakhobe ixwayisa ukuthi ukholo olungelamisebenzi loba izenzo, lukholo olufileyo. KuJakhobe 2:14, iNcwadi ithi, “Kusizani. Bazalwane bami, uba umuntu esithi ulokholo, kodwa engelamisebenzi?  Lolokholo lungamsindisa yini?” Aqhubeke athi, “Ngitshengisa ukholo lwakho olungelamisebenzi, lami emisebenzini yami ngizakutshengisa ukholo lwami”(uJakhobe2:18b) Uphetha leyonkulumo ngokuthi, “Njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, ngokunjalo lokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile” (uJakhobe 2:26).

    Limqotho leli esilifunda eMbhalweni. Umzimba ongelamoya ufile. Sasitsho sithi uzibani kasekho, sikhalelane. Umzimba uyabe ukhona, kodwa siyabe nje siyisidumbu. Umzimba ophilayo ngophefumulayo, olegazi eligijimayo. NguNkulunkulu ophilisayo. Olokholo oluphilayo wenza okuthokozisa uNkulunkulu. Ulalela uNkulunkulu enze. Ukholo lwakhe luthela izithelo ezinhle eholwa nguMoya oNgcwele.

   Ukholo lumqoka. U-Abhrahama etshelwa ukuba ayekwenza umhlatshelo ngendodana yakhe iyiyo yodwa, wakwenza ngokukholwa ukuthi iNkosi iyazi, izamvusa kwabafileyo njengoba wayeyindodana yesithembiso. UNkulunkulu wathokoza ngokholo luka-Abhrahama, wambonisa imvu eyiyo eyaba ngumhlatshelo, akaze aba esanikela ngendodana yakhe engu-Isaka. Wayelokholo oluphilayo u-Abhrahama. Watshengisa lokho ngokulalela, lokwenza.

    Ilizwi leNkosi beselisithi, ukukholwa ngokwenza imisebenzi emihle zwi, akwanelanga. Banengi ababona sengathi kwanele nje ukuthi bamazi uNkulunkulu, bakholwe ukuthi ukhona, besebemenzela imisebenzi emihle. Ngaleyo ndlela bayasuthiseka njalo baqiniseke ukuthi izenzo zabo ezinhle zizabangenisa ezulwini. Bayakuthanda ukusiza abahawulayo, abaswelayo labampofu. Bayakukhwabitha ukuthi kwazakale ukuthi bapha okunganani emaSontweni abo. Bayabathengela abahluphekayo lezintandane ukudla. Abasweleki lapho okudingwa khona abangaphathisa kokuthile. Bangomabizwa basabele. Kuhle kakhulu ukwenza imisebenzi emihle. Kuyabongeka. Kuyancomeka. Kodwa, zonke izenzo ezinhle ozenzayo Mhlobo wami kusamele ziholwe lukholo lwakho olugxile kuNkulunkulu.

    Izenzo ezinhle zodwa azikhokheleli ekubeni likholwa elizothileyo. Ngoba izenzo ezinhle ayisizo eziletha insindiso esilethela impilo engunaphakade. Izenzo ezinhle kumele ziphelekezele ukholo lwethu kuNkulunkulu. Ukholo lweqiniso luyamguqula umuntu aphile impilo entsha elezithelo ezinhle. Ukuthemba izenzo zwi kuyize leze ngoba siyakhunjuzwa ukuthi izenzo zethu loba imisebenzi yethu esithi mihle njalo ilungile, injengezidwedwe ezingcolileyo. Mayeee! (Kuku-Isaya 64:6 lokho.) Siyethuka njalo lapho uJesu esithi, “Kakusibo bonke abathi kimi, ‘Nkosi, Nkosi!’ abazangena embusweni wezulu, kodwa ngulowo kuphela owenza intando kaBaba osezulwini” (uMathewu 7:21). Ngolokholo oluphilayo kuphela ozangena embusweni wezulu. Ngolokholo oluqinisekileyo. Lukholo lwenhliziyo esindisiweyo. Lubonakala ngezenzo ezinhle. Yizenzo ezitshengisa intando kaNkulunkulu.

    Olwakho-ke ukholo Mhlobo wami? Luyaphila, kumbe lufile? Wena lami kusafanele sibe lokholo lweqiniso oluphilayo, olulezenzo ezinhle, ezibonakalayo njalo ezibambekayo kwelabantu.

   Asithandaze: Baba osezulwini, ngisiza ngiphile impilo yokholo oluphilayo, hatshi olufileyo. Yenza inhliziyo yami igobele eyakho intando kukho konke engikwenzayo. Amen.

Barbara Nkala