UMUSA WANSUKU ZONKE

Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, lethani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu” kwabaseFiliphi 4:6, 7.

Ekukhuleni kwami, sengize ngingaka ngingaka, ngangingayizwisisi kahle indaba yokuthi silethe izicelo zethu kuNkulunkulu ngokuncenga lokubonga. Ukuncenga yebo. Kodwa ukubonga? Kungathi umuntu ephakathi kokukhathazeka ezincengela umusa kuNkulunkulu abe lokubonga? Njani? Ebonga uhlupho? Hmm! Kwaya kuvela kancana kancane ukuba kungani kumele sibonge ngasikhathi sinye sisebunzimeni, sincenga ngomthandazo. Inhlupho zinengi bakithi. Zisihanqile. Siphila phakathi kwazo. Zingaba zinhlupho zokugula loba ukugulelwa, ukufelwa, ukulahlekelwa ngumsebenzi loba umtshado, ukuswela ukudla loba impahla. Konke lokho kudala ukukhathazeka engqondweni kunye lasenhliziyweni. Ubonga njani uphakathi kwalokhu kukhahlamezeka?

Mina ngigulelwa ngumkami kunjenje. Kuthiwe kumele ahlinzwe kukhitshwe okuthile, abe eseselatshwa ngomuthi othile obiza umhlaba. Hawu, kuthiwa sizawadobha ngaphi amasolombane lawo? Sithe sivela kudokotela sahlala phansi savula isihlabelelo 91, sathandaza sona. Sasesiqala ukubala inhlanhla lezibibusiso. Yizinto ezinhle kakhulu uNkulunkulu asenzela zona empilweni. Ezinengi wasibusisa ngazo sivele singazilindele. UyiNkosi eyenza okuhle kakhulu kulalokho esikucelayo loba esikucabangayo mayelana lamandla akhe asebenzayo phakathi kwethu (kwabase-Efesu 3:20).  Njalo yayiminengi imithandazo yethu eyaphendulwayo ngezindlela eziphakemeyo ezimangalisayo. UNkulunkulu uhlezi ekhona esenzela okuhle. Simbongile uNkulunkulu ngalezo izinto. Sisuke sabubona ubuhle bakhe kithi buthe kla! Kuthe siqeda umthandazo sezwa sesilokuthula ezinhliziyweni zethu okungaphezu kokuqedisisa kwethu. Kwathi dlwe kimi ukuthi, kuyavuma ukumbonga uNkulunkulu kakhulukazi loba siphakathi kwezinkinga. Akukubi konke. Okunengi ngokuhle esikwenzelwa nguMenzi wethu. Ukuba lokuthula engqondweni lenhliziyweni kuba ngumuthi owelaphayo. Izinkinga zempilo loba zizama ukukuvavatha, zikutshiya umi mpo njengentaba yeZiyoni enganyikinyekiyo.

Uphakathi kohlupho oluthile? Lukutshayisa ikhanda uswele injabulo lokuthula emoyeni? Thatha ukuxwayisa kukaPhawuli othi, “Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, lethani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu” kwabaseFiliphi 4:6, 7. Yenza lokho. Musa ukukhathazeka. Khuleka ngokuncenga lokubonga, kuzakulungela usuthole ukuthula okuyinqaba.

Barbara Nkala