Ukufunda kuyinqaba. Akupheli. Liqiniso elipheleleyo leli. Esinye isikhwicamfundo sathi ungacina ukufunda yikho ukufa kwakho. Uyabe usuyisidumbu nje. Yikho labo abahlezi befunda bephumelela empilweni. Kungoba phela imfundo yiyo eveza ulwazi. Ulwazi lwenza sikwazi ukuxakulula izingxaki ezikhona empilweni. Ulwazi lwenza sikwazi ukucabangisisa kuhle sicacade njalo sicubungule lezinto ezisiphicayo empilweni. Imfundo iletha ukukhanya. Kuhle okwenzakala ekukhanyeni, ikakhulu ukukhanya kweNkosi. Kubi kakhulu okwenzakala ebumnyameni. Ongafundanga esenza izinto zobuqaba uzwa abantu besitsho isiga lesi ngaye, ‘Kukomnyam’ ubambile’.
Imfundo idluliselwa kwabatsha ngabadala. Phela bona abadala sebephile babona okunengi empilweni. Sebekwazi okuphilisa kuhle lokubuyisela emuva. Bayakwazi okukhulisa kahle lokulimazayo. Bayazi okuphumelelisayo empilweni lokubhidlizayo. Amazwi ahlakaniphileyo axwayisa ngale indlela:
Ukwesaba uJehova kuyikuqala kolwazi, kodwa iziwula ziyakweyisa ukuhlakanipha lokuzithiba. Lalela mntanami izeluleko zikayihlo njalo ungadeli imfundiso kanyoko” iZaga 1:7, 8. Sasibezwe kanenginengi abadala bekhuza umuntu ongalaleliyo, ongaxwayiyo lokho akufundiswayo. Bavame ukuthi, “Isala kutshelwa sibona ngomophu”. Umuntu olihlongandlebe, owaphulela izigodo endlebeni nxa efundiswa, eqondiswa, elaywa, wande ukuthi athi phaphapha sekuvele ingozi. Njengoba nje ilizwi lisitsho kumbhalo esiwubalileyo, abantu abayizithutha abalandaba lokulalela, bafunde, baxwaye lokho abalimukiswa ngakho.
Siyabona njalo uMphostoli omkhulu uPhawuli efundisa uThimothi, umfana wakhe ayemkhulisa evangelini. Uthi, “Laya, njalo ufundise ngalezizinto … Zinikele ekufundeleni uzulu imibhalo, ekutshumayeleni kanye lasekufundiseni, ngize ngifike” 1 KuThimothi 4:11 lo13. Uyakhuthazwa ukuba alaye, afundise, abalele abantu imibhalo njalo atshumayele ilizwi. UPhawuli wayekwazi ukuba, phezu kwalokhu ayesemfundise khona uThimothi, kwakuqakathekile ukubana aqhubeke efunda imibhalo eyiyo eyayizaqhubeka imlola ukuze abe bukhali laye lapho afundisa khona. Laye uPhawuli wayefunde ezinyaweni zikaGamaliyeli isikhwica sakulezonsuku. Babatsho bathi kulamhla ngabe uPhawuli wayengudokotela kwezemfundo ngoba yayifunde kakhulu indoda le.
Wena-ke mzalwane? Uyalunatha na ulwazi lapho okukuvumela khona? Uhlezi ungofundayo na? Lukusiza njani, njalo lusiza njani abanye lololwazi? Bana njengoPhawuli, ube njengoThimothi. Oluzuzileyo ulwazi ludlulisele kwabanye.

Barbara Nkala

***

Okwalanhla kwanele Mthwakaz’ omuhle! Siyafisa ukuzwa kuwe ukuthi isigcawu lesi sikuthinta ngandlela bani. Siyalangatha ukuzwa ukuthi eyakho imibono ithini ngoba ulawo umcabango ongasisiza ngawo. Siyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala