Umngane oqotho ulivelakanci njengelihlo lentwala. Banengi abangakuvezela izinyo, kodwa inhliziyo ingakubobothekeli. Banengi abangahamba lawe kukuhle, kodwa impilo ingaba munyu batshona phansi njengomswenya. Banengi abacupha mganu munye lawe, kodwa bakugece emhlane. Laba abasibangane abaqotho. Ngomaluma bephozisa. Zinyoka. Baqaphele.
ENcwadini eNgcwele, kulabangane ababili abayisibonelo esihle sobungane obuqotho. NguDavida, owacina eyinkosi yakoJuda, ukhokho kaJesu; loJonathani, indodana yenkosi uSawuli. Ngemva kokuba uDavida esebulele uGoliyathi, inkosi uSawuli yamthatha yahlala laye. Kulapho ahlangana lendodana yenkosi, uJonathani. INcwadi isitshela ukuba, “… inhliziyo kaJonathani yanamathela kwekaDavida; uJonathani wamthanda njengokuba ezithanda yena … UJonathani wasesenza isivumelwani loDavida ngoba wayesemthanda njengoba ezithanda yena. UJonathani wakhumula isigqoko ayesigqokile, wasinika uDavida, wamnika lebhatshi lakhe, kanye lomhedla wakhe lomtshoko wakhe lebhanti lakhe. UDavida waphuma, waphumelela kuzo zonke indawo lapho uSawuli amthuma khona …” 1 uSamuweli 18:1b – 5a.
UJonathani wapha uDavida izigqoko zakhe zobukhosi. Izingcitshi ekucubunguleni imibhalo zilinganisa ukuthi lokhu kwakukhomba ukuthi wakwazi ukuba uDavida nguye owayezathatha ubukhosi bukayise. Ukuphumelela kukaDavida kwadala umhawu omubi lenzondo embi kakhulu kuSawuli. Umoya omubi wamhlala amadundulu, waze wafuna ukubulala uDavida. Loba kunjalo, uJonathani wabambelela kumngane wakhe, wathembeka, wamsindisa ekubulaweni nguSawuli. Sibona inkosi uSawuli ethuka indodana yakhe ngothando lwakhe kuDavida aze azame lokuyibulala. (1 Samuweli 20:33). Lokho kwaqinisa uthando lukaJonathani kuDavida, wathukuthela njalo eyangiswa yisenzo sikayise kuDavida, wazila ukudla esosizini olukhulu.
Yibungane obuqotho lobu. UJonathani esefile uDavida wamlilela kakhulukazi kunye loyise. Waze wadala ingoma ebaphakamisa ngobuqhawe babo, wathi ngoJonathani, “Ngidabukile ngawe, mfowethu Jonathani; ubulungile kakhulu kimi; belumangalisa uthando lwakho, lusedlula uthando engithanda ngalo isifazana2 Samuweli 1:26.
Umngane oqotho ulothando, uyakusiza, ulakho lokuzinikela akufele. Wayenjalo uJonathani kuDavida. Ikanti uDavida eseyinkosi, kamlibalanga umngane wakhe. Wadinga waze wazuza indodana kaJonathani wadla layo ethebulini.
Wena ulaye umngane oqotho kanje? Ukhona ongumngane oqotho kithi sonke, owakhetha ukuzinikela ukusifela. NguJesu Khristu. Uyamazi na? Mazi, umkholwe, umfakaze, ube lempilo engunaphakade.
Barbara Nkala 15 January 2020


Okwalamhla kwanele Mthwakaz’ omuhle! Siyafisa ukuzwa kuwe ukuthi isigcawu lesi sikuthinta ngandlela bani. Siyafisa njalo ukuzwa ukuthi eyakho imibono ithini ngoba ulawo umcabango ongasisiza ngawo. Siyanxusa. Asibeni selimeni lokukhuthaza lokuphakamisa ulimi lwethu. Hlaba eyakho indima ngo2020 uyiphutshe.
Ukhumbule phela ukuthi esalela muva ithiwa xhaka yizinja.

Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala