UMUSA WANSUKU ZONKE

Empilweni yethu, sande ukubona umusa weNkosi lesihawu seNkosi sengathi yinto yinye, ikantu hatshi. Umusa lesihawu yizinto ezahlukeneyo. Abacubungula ngamabala la bande ukuthi, umusa weNkosi yisipho umuntu asithola engacelanga, engasisebenzelanga. Siphonguthiwa nqi kuye mahala yena asisebenzise akholise ekhululekile. Kunjengokuthi uthi ulambile ungelamali uswela, kufike umuntu akuthengele ukudla akuphe udle usuthe kungelambadalo. Ngumusa weNkosi ayabe ekwenzele wona. Uyabe uzuze okuhle ungalindele, ungafanelanga ukuzuze. Ikanti isihawu, yilesi isibonelo, ukuthi umuntu athi esesitolo akhethe ukweba ukuze aphathele abantwabakhe ukudla. Angabanjwa uyaqhuqha esesaba isigwebo lokujeziswa. Uyabe esekubona ukulaluka ejele. Kodwa endaweni yokuthi umninisitolo ambophise, angasuka agcwalise umgodla ngezinkwa lochago lezithelo amuphe ukuthi ayekudla labantwabakhe, yisihawu leso. Ube efanele ukujeziswa ngoba onile kodwa akwenzakalanga lokho. Wenzelwe okuhle. Ihawukelwe.

UJesu Khristu, iNkosi loMsindisi wezimpilo zethu usipha kokubili, umusa lesihawu. Ngokulenga emthini waseKalvary, sathola insindiso singayikhangelele. INcwadi ithi, “Ngoba lisindisiwe ngomusa, ngokukholwa – njalo lokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu – hatshi ngemisebenzi, ukuze kungabi lozazincoma” kwabase-Efesu 2:8,9. Kungomusa kaNkulunkulu zwi ukuba sisindiswe, hatshi imisebenzi yethu emihle. Ikanti, kungenxa yesihawu sikaNkulunkulu ukuthi uJesu Khristu wasihlenga, wasihlawulela ngelakhe igazi elachithekayo. Sasonile. Sasingafanele phambi kobuso beNkosi. Kwakufanele sijeziswe ngenxa yeziphambeko zethu. Kodwa sathethelelwa. INcwadi ithi, “Kasisondeleni esihlalweni sobukhosi somusa ngesibindi, ukuze samukele isihawu njalo sithole umusa wokusisiza ezikhathini zokuswela kwethu” kumaHebheru 4:16. Akumelanga sesabe ukusondela eNkosini ngenxa yomusa lesihawu sayo. Siyizoni sinjalo, uNkulunkulu wasithanda wathumela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukubana ifele amacala ethu.

Luthando olunganani lolo ukuba sisinde sikhululeke thina besiyizono. Kuthatha umusa weNkosi lesihawu sayo.

Barbara Nkala