Nxa sikhangela eMbhalweni kuSambulo 3:20, sizwa iNkosi uJesu esithi: “Bheka, Mina ngimi emnyango ngiqoqoda. Uma kukhona ozwa ilizwi lami avule umnyango, ngizangena ngidle laye, laye adle lami.” Awu, isinxuso esinganani! Kuvamile ukuba umhambi, loba isethekeli yiso esinxuswayo. Kodwa lapha, isethekeli yiso esizinxusayo. Simi emnyango. Asizifuqeli phakathi. Silinde ukuvulelwa singeniswe. Isimanga njalo yikuthi, ayisiso sethekeli nje. Kasumhambi nje lo. YiNkosi yamakhosi le. Ayibambi ngodli! Ikhuluma kuhle nje, icela kuhle. Yisiwula sangaphi esingala ukuvula umnyango ukuze lesi Sethekeli singene?
Kuphela nje, umnyango lo, ayisumnyango wendlu lapho ohlala khona Mhlobo wami. Lo, ngumnyango wenhliziyo yakho. Nguwe zwi ongavula ukuze isethekeli esinguJesu singene, silethe intokozo kuwe. Yisethekeli esiletha ukuthula emoyeni, lothando enhliziyweni. Yisethekeli esikulethela ukulunga, lokuthembeka, ukubekezela, ubumnene, kanye lokuzithoba. Siletha impilo engunaphakade kuwe lami.
Banengi abahlabeleli abahlabela ngalesi Sethekeli. Omunye umhlabeleli, uthi: “Kukhon’ Umhamb’ Emnyango, Mvulele Angene!” Kodwa, ngifuna sikhumbuzane ngesinxuso esikhulu, somunye laye umhlabeleli omkhulu othi:


Ungamncitsh’ indaw’ uJesu
Wazithwal’ izono zakho
Nang’ esemi engqongqotha
Moni, uzamngenisa na?

Khorasi:

UyiNkosi yobukhosi
Shesh’ ulalel’ izwi lakhe
Umvulele inhliziyo
Thana, ‘Ngena Nkosi yam’!

Uvumela okomhlaba
Kheph’ uKhrist’ obethelweyo
Kanandawo yokuhlala
Enhlizýwen’ afela yona.

Konje awunasikhathi
Nang’ uJesu esabiza
Namhla yisikhath’ esihle
Ingomuso alifiki.

Dela konke, dela manje
Olomusa luyadlula
Masinyane uzokufa
Akungabi ezonweni.Nxa sikhangela njalo iKhorasi lale ingoma, lithi: UyiNkosi yobukhosi. ISethekeli yiNkosi yobukhosi! Haleluya! Nxa emzini wakho kuzafika isikhulu esilodumo, uyajabula uphose ukhukhumale. Singakafiki leso sethekeli, awuhlali phansi. Uyadidizela uhlanza umuzi wakho. Phandle uyacenta, uthanyele. Phakathi khona angikhulumi. Uguduza yonke indawo, ukhithize yonke inkuthunkuthu, ukorobe, uguxuze, ugezise konke kubethe umoya omnandi. UJesu kahlali endlini engcolileyo! Kumele ihlanzeke uqobo.

Umzila wesibili weKhorasi ube ususithi: “Shesh’ ulalel’ izwi lakhe!” Akumelanga uzilazile nxa unxuselwa uJesu enhliziyweni yakho. Akumelanga uthandabuze, loba uvundise isidensi. Akumelanga uthi, “Mhlawumbe kusasa,” ngoba elakusasa kalaziwa. Akumelanga uphuze. Phanga umnxuse angene enhliziyweni yakho. Umvulele umnyango wenhliziyo uthi, “Ngena Nkosi yami!’ Uyabe uqedile. Lezingilosi ezulwini ziyabe sezigiya, zitshaya umpululu levokloklo ngawe!

Mhlobo wami, sewamamukela na uJesi njengeNkosi loMsindisi wakho? Nxa kunjalo, asithabe sithokoze ngoba uthembekile, usidekela amafehlefehle insuku zonke. Loba izindlala zibhahile, Yena uthembekile. Kodwa nxa ungakamnxusi, tshetsha! Umi emnyango wenhliziyo yakho. Uyangqongqotha! Ungamncitsh’ indaw’ uJesu.

Asithandaze: Jesu ngiyakuthanda. Ngena enhliziyweni yami ube ngumbusi wami. Amen.

Barbara Nkala