Sesifikile njalo leso sikhathi. Ngelinye lamakhefu amakhulu emnyakeni. Likhefu lomkhosi omkhulu wokukhumbula ukuzalwa kweNkosi yabalandeli bakaKhristu, Ngumkhosi wokuthakazelela ukuthi ukhona owazalelwa ukusihlenga kuziphambeko zethu. Ukhona owazalelwa ukuthi umhlaba owawugxile ebumnyameni usuke ebumnyameni ungene ekukhanyeni lokho ayikho khona Yena. Akekho onjengaye, okwavele kwafakazwa ngaye wabizwa ngamabizo ayinqaba.

Umphrofethi u-Isaya wathi, “Ngoba sizalelwe umntwana, siphiwe iNdodana, umbuso uzakuba phezu kwamahlombe akhe. Uzabizwa ngokuthi uMeluleki Omangalisayo, uNkulunkulu uSomandla, uBaba Waphakade, iNkosana yokuThula. Ukwanda kombuso wakhe lokuthula akuyikuba lomkhawulo. Uzabusa esihlalweni sobukhosi sikaDavida laphezu kombuso wakhe, ewumisa njalo ewuqinisa ngokufaneleyo langokulunga kusukela ngalesisikhathi kusiya phambili, kuze kube nininini” u-Isaya 9:6-7.       Ngamabizo amangalisayo, ayinqaba, uJesu abizwa ngawo.

  • Ukuthi unguMeluleki Omangalisayo, kukhomba ukuthi ungummangaliso. Akekho omunye onjengaye okwazi ukwaluleka ngendlela eqondileyo. Nguye yedwa kuphela uJesu lo.
  • Ukuthi unguNkulunkulu uSomandla, kukhomba bona kanye ubuNkulunkulu bakhe. Unguye uMdali olamandla onke. Akukho ukuthandabuza ngalokho. UJesu lo unguNkulunkulu. 
  • Ukuthi unguBaba Waphakade, kukhomba ukuba kavezwa ngokuhlelwa kwesikhathi. Wayekhona nininini, ukhona lamhlanje, njalo uzakubakhona kuze kube nininini. UJesu lo ngowanininini. 
  • Ukuthi uyiNkosana yokuThula kukhomba ukuthi uyiNkosi ebusayo njalo umbuso wakhe ngowokulunga lokuthula. Abukho ubudlwangudlwangu lakho konke okungaqedakaliyo kowakhe umbuso. UnguJesu, iNkosi yokuthula.

Lakanye, njengokutsho kwesiphrofetho, iNkosi uJesu watshiya ubukhosi bakhe ezulwini wazehlisa, wazalelwa esitebeleni sezinkomo, yena eyiNkosi yamakhosi, ukuze esekhulile ayesifela sonke esiphambanweni asihlenge emacaleni ethu. Kunzima ukwahlukanisa isikhathi seKhisimusi lesikhathi sePhasika. UJesu wazalelwa emzini waseBethlehema oweyisekayo, kodwa elesizatho sokuletha insindiso.
Uyamazi na loJesu? Ungubani uJesu lo empilweni yakho? Nxa ungakamazi njengeNkosi loMsindisi, thatha ithuba usukholiwe ngaye, umvume ngomlomo ukuba uyiNkosi ethethelelayo. Ake uthi uthakazelela iKhismusi le ube uyamazi njengeNkosi loMsindisi.
Yebo, uJesu nguye zwi iNkosi yokuthula, uMeluleki Omangalisayo, uBaba Waphakade, UNkulunkulu uSomandla. Khonza Yena zwi!

Barbara Nkala